Home | Actueel | Werkprogramma | Naar een kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg

Vervolg op het advies ‘Naar een kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg’

Achtergrond

Minister Schippers van VWS heeft (in juli 2011) de raad advies gevraagd over de betaalbaarheid en toekomstbestendigheid van de gezondheidszorg. In een tussentijds advies (van 19 oktober 2012) heeft de raad zijn inzichten die in het kader van de voorbereiding van zijn advies zijn verworven, kenbaar gemaakt. De reden voor dit interimadvies is dat in het najaar 2012 een nieuw kabinet (met een nieuw regeerakkoord) is gevormd.  

Het interimadvies bevat beleidsrichtingen met de hoofdlijnen waarlangs het beleid moet worden vormgegeven. 

Aanpak en vraagstelling

De raad volgt actief de beleidsontwikkelingen op het terrein van de gezondheidszorg (doelmatigheid/organisatie van de zorg, preventie, arbeidsmarkt en inzet van vermogen voor zorg) met het oog op het identificeren van onderwerpen waarop een vervolgadvisering noodzakelijk en van toegevoegde waarde is. In 2016 zijn in dat kader bijeenkomsten georganiseerd over de arbeidsmarktontwikkelingen in de gezondheidszorg, de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg en, in samenwerking met GGD GHOR Nederland en NPHF Federatie voor Gezondheid een congres over preventie. In 2017 is in vervolg daarop een brief aan de informateur uitgegaan over de wenselijkheid om in het regeerakkoord nadrukkelijk aandacht te besteden aan preventie voor gezondheid. De brief was een initiatief van SER, GGD GHOR Nederland en NPHF Federatie voor Gezondheid en was mede namens een groot aantal organisaties en personen. Het secretariaat is in gesprek met de SER-geledingen over het vervolg.

De centrale adviesvraag is: hoe te borgen dat de zorg betaalbaar blijft voor toekomstige generaties en er geen onoplosbare arbeidsmarktknelpunten ontstaan?

Termijn

Doorlopend.

voorbereid door: Commissie Sociale zekerheid en Gezondheidszorg
voorzitter: prof.dr. R.J. (Romke) van der Veen
secretaris: dr. G. (Gerard) van Essen (E-mailformulier)