Mens en maatschappij als richtsnoer voor goed bestuur en toezicht

Toespraak van SER-voorzitter Mariëtte Hamer bij de lancering van de Human Capital Board (HCB). De Human Capital Board heeft tot doel het belang van de factor mens en maatschappij in raden van bestuur en raden van commissarissen/toezicht concreet vorm en gestalte geven.

7 februari 2019

Het gesproken woord geldt.

Hartelijk dank voor de uitnodiging om te spreken tijdens deze bijeenkomst met commissarissen die human resource een warm hart toedragen.

Het White Paper is een mooi initiatief van enkele ervaren commissarissen om HR-onderwerpen onder de aandacht te brengen van bestuurders, commissarissen en toezichthouders. Het pleidooi om ‘mens en maatschappij’ tot belangrijke richtsnoeren te maken voor goed bestuur en toezicht, verdient ondersteuning. Ook de SER onderschrijft uw oproep.

Diversiteit

Er zitten verschillende aspecten aan dit initiatief. Het eerste in het oog springende thema is diversiteit. Mijn gehele werkzame leven zet ik me in voor diversiteit, dat overigens indertijd nog niet zo genoemd werd. Dat begon met het inzetten op emancipatie van vrouwen, en werd al snel breder getrokken naar etnische minderheden. Ook maak ik me sterk om kansen te bieden aan mensen met een fysieke of psychische beperking. In het White Paper komt diversiteit uiteraard ook aan de orde.

Zoals u wellicht weet, werkt de SER op dit moment aan een advies over Diversiteit aan de Top. Vorige week zijn tijdens een bijeenkomst bij de SER – waar ook Koningin Máxima aan deelnam – bestuurders van koploperbedrijven, rolmodellen en experts hierover met elkaar in gesprek gegaan. Doel is meer talenten met een brede culturele achtergrond in topposities te krijgen.

Het gaat niet alleen om culturele diversiteit. Ook vrouwen zijn immers ondervertegenwoordigd in de top van organisaties. Zowel vanuit bedrijfseconomisch opzicht als vanuit maatschappelijk opzicht is het van belang dat dat verandert.

Ik ben er van overtuigd dat meer diversiteit in de top het vertrouwen geeft dat ook nieuwe talenten hun weg naar de top kunnen vinden. We streven naar een samenleving waarin iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt. Dankzij de toezegging van koploperbedrijven zetten we nu een flinke stap vooruit.

Diversiteit is ook het onderwerp van de Denktankbijeenkomst op 26 februari van de Alliantie Medezeggenschap en Governance, waar Louise Gunning een toelichting zal geven. Niet alleen die bijeenkomst, maar ook de visie van commissarissen op diversiteit kunnen we binnen ons adviestraject goed gebruiken.

Uw inbreng hierbij is van harte welkom! Binnenkort komt er een oproep op de website van de SER met het e-mailadres waar u uw input kunt geven.

Globalisering en digitalisering

Het tweede thema is globalisering en digitalisering. De SER heeft hierover een verkenning uitgebracht. Conclusie is dat digitalisering kansen biedt voor economische en maatschappelijke welvaart die Nederland niet kan laten liggen.

Maar óók dat we ervoor moeten zorgen dat iedereen daarvan kan profiteren en dat er geen groepen langs de kant blijven staan. Daartoe is nodig dat mensen zich permanent blijven ontwikkelen, niet alleen in de schoolbanken maar bijvoorbeeld ook op de werkvloer. Goed te lezen dat het White Paper ook deze ontwikkelingen meeneemt.

De kwaliteit van de Nederlandse beroepsbevolking is hoog en dat moet het ook in de toekomst blijven. Het is van belang dat organisaties en werknemers zelf daarin blijven investeren. Onze maatschappij moet het hebben van mensen die zorgen voor kwaliteit, kennis en vakmanschap. Organisaties bewijzen hun maatschappelijke meerwaarde als ze niet alleen een baan met een goed salaris en arbeidsvoorwaarden aanbieden, maar medewerkers ook mogelijkheden bieden om zichzelf te ontwikkelen.

Leven Lang Ontwikkelen

Daarmee komen we bij het derde thema: Leven Lang Ontwikkelen. Net als de regering wil de SER hierin een doorbraak realiseren. Er is een sterke, positieve leercultuur nodig voor werkenden en niet-werkenden, werkgevers, onderwijs en maatschappelijke instellingen. De SER heeft hierbij een aanjaagfunctie en werkt samen met veel andere organisaties aan een actie-agenda om leven lang ontwikkelen te stimuleren.

Ik kom tot een afronding. De Alliantie Medezeggenschap & Governance had het bij het rechte eind om het onderwerp ‘mens en maatschappij’ te agenderen. De wijze waarop u dat met enkele commissarissen in het White Paper heeft uitgewerkt, verdient ondersteuning. Het is van belang dat deze oproep gehoor vindt bij de bestuurders en toezichthouders, zodat het onderwerp vaker en beter op de agenda’s komt en daadwerkelijk wordt opgepakt.