Sociale betrokkenheid in Haags krachtenveld

Inleiding van SER-voorzitter Mariëtte Hamer bij de masterclass Young Lady Business Academy.

2 juli 2018
De onderstaande tekst bevat de bouwstenen voor de toespraak van Mariëtte Hamer en is daarom niet bedoeld om letterlijk uit te citeren.

 

 • Allereerst natuurlijk heel veel dank dat ik op deze eerste dag van de Young Lady Business Academy ben uitgenodigd.
 • Erg leuk om met jullie vandaag te kunnen spreken over jullie toekomst en onze dromen en idealen. Fantastisch om te lezen wat een diversiteit er is; een van jullie wil slager worden, de ander kiest ervoor om een autoverkoopbedrijf over te nemen, nog een ander wil minister worden. Wat een mooi palet aan dromen.
 • Ik hoop deze ochtend met jullie stil te staan bij de vraag hoe je die dromen waar kan maken en mijn ervaringen met jullie te delen.
 • Ik zal wat vertellen over waar ik werk, wat de SER is en doet en wat mijn rol is. En uiteraard wil ik jullie wat over mijn loopbaan vertellen, wat ik zoal heb gedaan, wat ik leuk vond en minder leuk en ook hoe ik de zorg voor mijn dochter heb gecombineerd met mijn werk.
 • Maar ik hoor natuurlijk graag van jullie wat jullie drijfveren zijn, wat jullie beweegt en wat jullie als kansen zien.

Wat is de SER en wat doet de SER?

 • De Sociaal-Economische Raad is opgericht als adviesorgaan voor de regering.
 • In de SER werken onafhankelijke kroonleden, werkgevers en werknemers samen, de raad brengt adviezen uit.
 • We adviseren over sociaal-economisch beleid richting regering én parlement (1e en 2e Kamer); Dat doen we gevraagd en ongevraagd/op eigen initiatief.
 • We voeren wettelijke taken uit en regelen ‘zelfregulering’.
 • We faciliteren & en zorgen voor borging bij akkoorden en convenanten, zoals
  Energieakkoord, Convenanten Internationaal MVO (Textiel, Banken, Goud en andere).
 • En tot slot hebben wij een platformfunctie: we organiseren dialoogsessies en agenderen belangrijke maatschappelijke kwesties op sociaal-economisch gebied. 

Dialoog is een belangrijk onderdeel dat ik bij het aantreden als voorzitter heb toegevoegd. We vinden het belangrijk om in dialoog te zijn, niet alleen met de drie geleden van de raad – werkgevers, werknemers en kroonleden – maar ook met andere relevante partijen zoals:

 • Participatie in commissies/projectgroepen
 • ‘Hearings’ van relevante groepen
 • Dialoog sessies met experts/praktijkdeskundigen
 • Verzamelen van ‘interessante praktijkvoorbeelden’
 • Betrokkenheid ook soms van bredere publiek/burgers

Rol als voorzitter bij de SER

Mijn rol is bij uitstek een van ‘strategischer verbinder’. Onderhandelen vormt ook de rode draad in mijn loopbaan. Ik probeer mensen, veelal met kleine stapjes, bij elkaar te brengen (bruggen slaan).

Waar gaan de adviezen over?

 • Onze adviezen gaan over heel diverse onderwerpen. Recent nog stelden we een advies vast over de energietransitie. Daarin constateren we dat het overstappen van fossiele vormen van energie naar nieuwe vormen zoals wind, zon, of geothermie enorme investeringen vereist. Niet alleen in technologie maar vooral ook in mensen. Een heel ander recent advies ging over het optimaliseren van het ouderschapsverlof na de geboorte van een kind. Daarin pleiten we voor vereenvoudiging van de verlofregelingen, een andere financiering en een wettelijk betaald verlof van 6 weken voor vaders en moeders.

Voorbeeld: Jongerenplatform

 • Bij mijn aantreden als voorzitter van de SER, heb ik mij direct ingezet voor meer betrokkenheid van jongeren bij de SER. Door mijn ervaring als Tweede Kamerlid merkte ik hoeveel betrokkenheid jongeren hebben bij maatschappelijke vraagstukken. Deze betrokkenheid wilde ik ook graag een plek geven binnen de SER. Dat is gelukt in de vorm van het SER Jongerenplatform.
 • Sinds oktober 2015 is het SER Jongerenplatform actief. De deelnemende organisaties zetten zich allemaal in voor sociaal-economische thema’s. Dit sluit goed aan bij de SER en is ook nodig om mee te kunnen praten over de thema’s die bij de SER spelen.
 • Het platform wordt gevormd door jonge sociale partners, belangenbehartigers in zowel het mbo als hbo/wo en de NJR. Hun rol is om gevraagd maar ook ongevraagd mee te denken in trajecten bij de SER. Dit is vooral relevant bij onderwerpen die jongeren direct raken. Denk daarbij aan technologische ontwikkelingen, toekomst van de arbeidsmarkt en onderwijs. Het is daarom niet meer dan logisch dat jongeren zelf hierin ook gehoord worden.
 • Leuk om te vermelden is dat de SER binnenkort een verkenningsaanvraag verwacht die specifiek gaat over de ontplooiingskansen van jongeren. Dat deze aanvraag aan de SER wordt toegestuurd is mede te danken aan de inzet van het Jongerenplatform. Zij hebben zelf contacten onderhouden met Kamerleden, die het nut en de noodzaak van een verkenning inzage en hierover een motie hebben ingediend in de Tweede Kamer. Het SER Jongerenplatform zal een zeer grote rol vervullen gaan vervullen bij de totstandkoming van deze verkenning. Ik kijk er erg naar uit om met zo’n jonge groep mensen aan de slag te gaan.

Voorbeeld: Culturele diversiteit

Een heel ander onderwerp is diversiteit; bevordering van de diversiteit in de top van het bedrijfsleven, zowel gender als culturele diversiteit.

 • Een onderwerp dat mij zeer boeit en waar ik mij al bijna mijn hele werkzame leven voor inzet.
 • Het lukt nog steeds maar een klein aantal vrouwen om een toppositie te bekleden. Dat is vreemd als je bedenkt dat vrouwen sinds midden jaren ’90 hoger opgeleid zijn dan mannen.
 • En met de culturele diversiteit is het nog droeviger gestemd, slechts 1 procent aan de top heeft een niet-westerse achtergrond.
 • Binnen de SER zijn we vorig jaar met dit onderwerp aan de slag gegaan. Allereerst door een grote bijeenkomst te houden over culturele diversiteit aan de top van het bedrijfsleven. De hele zaal vol zat met CEO’s van bedrijven als Shell, Rabobank, Randstad en Unilever. Een mooie bijeenkomst die als resultaat had dat daarna verschillende netwerken en initiatieven een alliantie met elkaar hebben gevormd.
 • En waar ik heel blij om ben is dat de SER afgelopen vrijdag de adviesaanvraag over het bevorderen van gender en culturele diversiteit van de ministers van OCW en SZW heeft ontvangen.
 • In deze adviesaanvraag is gevraagd om na te gaan wat de barrières/obstakels zijn (mechanismen) en welke mogelijke oplossingen zijn er om deze obstakels weg te nemen en diversiteit te bevorderen. Na de zomer gaan we dit oppakken.

Eigen ervaringen

 • Wat waren mijn dromen?
 • Hoe heb ik die kunnen realiseren?
 • Waar liep ik tegen aan?
 • Hoe combineer ik een drukke veeleisende baan met zorg? Hoe heb ik dat gedaan?
  - Als een van de eerste vrouwen in de Tweede Kamer die zwanger was, wat waren de reacties, positief/negatief, hoe ben ik hier mee omgegaan?

Wat geef je mee?

 • Probeer het niet allemaal alleen te doen; vraag om hulp en advies, werk samen met anderen en bouw aan je netwerk, zodat je samen kunt optrekken.
 • Doe vooral ook de dingen die je echt leuk vindt en die je energie geven.
 • Zie het combineren van werk en zorg (een baan en een kind) niet als een last, maar juist als een verrijking.
 • Wat geef je je dochter altijd mee?