De rol van de SER bij IMVO

Presentatie van voorzitter Mariëtte Hamer bij break-out sessies IMVO die zijn gehouden op de Ambassadeursconferentie 2017.

31 januari 2017
De onderstaande tekst bevat de bouwstenen voor de presentatie van Mariëtte Hamer en is daarom niet bedoeld om letterlijk uit te citeren.

Download presentatie

Slide De rol van der SER

 • SER bekend als adviesorgaan bestaande uit sociale partners en kroonleden
  Druk met traditionele taken (een paar adviezen noemen)
 • Veranderende rol SER, bijkomende taken, gebruik makende van bestaande SER infrastructuur (neutraliteit en ervaring met faciliteren van afspraken tussen partijen)

Slide IMVO Convenantentraject

 • Eerste twee convenanten getekend. Unieke samenwerkingen bedrijfsleven, overheid, NGO’s en vakbonden.
 • Duurzame kleding en textiel. Focus op productielanden, gehele keten. Focus op 9 thema’s (Discriminatie en gender, Kinderarbeid, Gedwongen arbeid, Vrijheid van vakvereniging, Leefbaar loon, Veiligheid en gezondheid werkplek, Grondstoffen, Watervervuiling en gebruik chemicaliën, water en energie en Dierenwelzijn).
 • Bancaire sector. Focus op Mensenrechten. Van toepassing op volgende bankactiviteiten: 1. Zakelijke kredietverlening en 2. Projectfinanciering. Veertien leden van de NVB aangesloten, die bestrijken het overgrote deel (90 procent) van de relevante markt van financieringsactiviteiten.

Slide Wat ging vooraf

 • In december 2008 committeerden de sociale partners in de SER zich aan het bevorderen van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen middels de Verklaring IMVO.
 • In de periode 2008-2012 ondernamen de sociale partners verschillende activiteiten om de implementatie van IMVO te bevorderen.
 • In de periode 2013-2015 een meer thematische opzet. De SER hanteert de herziene OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de VN-beginselen voor bedrijven en mensenrechten (UNGPs) als het kader voor zijn IMVO-activiteiten, focus op due diligence.

Slide Schema IMVO Convenanten

 • Bevindingen SER advies, ter achtergrond, SER advies opvraagbaar.

Slide De rol van de SER – IMVO en IMVO convenanten

 • B.v. volgen van en inspelen op ontwikkelingen mededinging en duurzaamheid, wetgeving op gebied van algemene gelding duurzaamheidsinitiatieven etc.
 • B.v. verkenning in pré-convenantsfase, thematische verdieping, sector overstijgende vraagstukken.
 • Met SER advies en bijbehorende internationale richtlijnen (OESO richtlijnen en UNGPs) als uitgangspunt voor de inhoud van de convenanten. Organiseren en faciliteren vergaderingen, voorzitten vergaderingen, onderwerpen agenderen, partijen sturen waar nodig, conceptteksten voorbereiden, ‘polderen’.

Slide De rol van de overheid – IMVO convenanten

 • Toelichting onder 1. Voorbeelden: o.a. bevorderen internationaal level playing field, MVO diplomatie, inzet MVO in handels- en investeringsbeleid, beleidscoherentie duty to protect, ondersteuning bedrijven via ambassades.
 • Toelichting onder 3: Voorbeelden: o.a. oplossen belemmeringen overheidssfeer, bevorderen toegang tot herstel en verhaal, initiatieven nemen op internationaal (OESO/EU) niveau.

Slide De rol van de overheid – IMVO convenanten

 • Duty to protect: komt voort uit UN Guiding Principles for business and human rights: overheid moet beschermen tegen mensenrechtenschendingen van derden (b.v. bedrijven), middels beleid, regelgeving en handhaving.
 • Agenderen thema’s:
  - samenloop en opschaling verschillende nationale initiatieven;
  - internationaal level playing field creëren met convenanten; en
  - spanningsveld mededinging en duurzaamheid, Nederland loopt voorop, probleem Europees op de kaart zetten: wat zijn de grenzen van bedrijven om afspraken te kunnen maken? Nationaal beleid (b.v. Beleidsregel mededinging en duurzaamheid) mag niet verder gaan dan EU beleid, hoe ver kan Nederland (ACM) gaan?
 • Diplomatie: landen waarmee een handelsrelatie bestaat, te overtuigen van belang om mensenrechten te beschermen.
 • Verantwoord inkopen: goede voorbeeld geven door zelf verantwoord in te kopen, daardoor zal overheid bijdragen aan markt voor duurzame producten.

Slide De rol van de ambassades

 • Voorlichting IMVO lokale context: zo gaan ambassades bedrijven in kleding en textielsector ondersteunen bij implementeren MVO beleid, door geven van voorlichting over IMVO in lokale context.
 • MVO diplomatie economische MVO: zo gaan ambassades bedrijven in kleding en textielsector ondersteunen bij implementeren MVO beleid, door landen waarmee handelsrelatie bestaat te overtuigen van belang MVO. Als voorbeeld wordt genoemd het op zich nemen van een bemiddelende rol bij (voorkomen van) schendingen convenant.
 • Input: informatie on the ground over mensenrechten als input in database die wordt opgezet, en als input voor ketenanalyses (als eerste: palmolie).