EESC–congres From agricultural to food policy

Welkomstwoord van SER-voorzitter Matiëtte Hamer bij het EESC-congres ‘From agricultural to food policy – towards healthy and sustainable production and consumption’

21 april 2016
De onderstaande tekst bevat de bouwstenen voor de toespraak van Mariëtte Hamer en is daarom niet bedoeld om letterlijk uit te citeren.

 

Geachte leden van het EESC, geachte andere belangstellenden,

Hartelijk welkom bij de Sociaal-Economische Raad! In deze zaal komt maandelijkse de plenaire raad bijeen, voor de vaststelling van adviezen. Vorige week vrijdag hebben we een advies uitgebracht over TTIP: het Transatlantic Trade and Investment Partnership.

Wij zijn de pendant van het EESC in Nederland. Net als het EESC zijn wij een tripartiet adviesorgaan, maar groep III van het EESC vertoont nog wat meer diversiteit dan onze derde geleding. Bij ons bestaat de derde groep uit onafhankelijke experts – vaak hoogleraren economie, rechten, sociologie etc.

Voor bepaalde vraagstukken kunnen we overigens ook een beroep doen op de expertise van andere maatschappelijke organisaties, naast de vakbeweging en werkgeversorganisaties. De SER adviseert al 50 jaar over consumentenvraagstukken; daaraan neemt uiteraard de Consumentenbond deel. En bij het adviseren over bepaalde andere vraagstukken nemen vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties deel. Hun inbreng wordt gewaardeerd en krijgt een plek in adviezen, ook al zitten zij op het niveau van de plenaire raad niet aan tafel.

De overtreffende trap in dit verband vormt wel het Energieakkoord dat de SER tot stand heeft helpen brengen. Dit akkoord over de transitie naar een meer duurzame energievoorziening wordt gedragen door maar liefst 47 verschillende organisaties: overheden, ondernemersorganisaties, vakbonden, diverse andere maatschappelijke organisaties. De borging van de 150 gemaakte afspraken is belegd bij de aparte commissie van de SER waarin al deze organisaties participeren.

Het onderwerp van uw bijeenkomst is voedselbeleid. Dat staat op dit moment niet op de adviesagenda van de SER. Misschien ten onrechte. Voedsel is immers een eerste levensbehoefte. Maar de laatste decennia is het aanbod van goed en gevarieerd voedsel zodanig toegenomen, dat we het als vanzelfsprekend zijn gaan ervaren. Ten onrechte.

In het verleden heeft de SER vaak adviezen uitgebracht over landbouwbeleid – en vooral over de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Ons laatste advies op dat terrein, Waarden van de Landbouw, is van acht jaar geleden maar – helaas zou ik willen zeggen – nog niet achterhaald. Voedselzekerheid en voedselveiligheid krijgen daarin de nodige aandacht, naast dierenwelzijn en natuur- en landschapswaarden.

Momenteel ligt er wel een verzoek van de voedingsmiddelensector om, samen met diverse stakeholders, te komen tot een breed gedragen convenant over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in voedselketens. Het is mogelijk dat voor de begeleiding daarvan ook weer een beroep op de SER zal worden gedaan.

Ik hoop dat ik u hiermee een indruk heb kunnen geven van de verschillende werkzaamheden van de SER. En ik u wens u graag een vruchtbare bijeenkomst, over een buitengewoon relevant onderwerp voor de toekomst van ons allen.