Dialoogbijeenkomst Arbeidsmarkt in de gezondheidszorg

Openingswoord van SER-voorzitter Mariëtte Hamer bij de dialoogbijeenkomst Arbeidsmarkt in de gezondheidszorg, SER-gebouw, Den Haag

27 januari 2016
De onderstaande tekst bevat de bouwstenen voor de toespraak van Mariëtte Hamer en is daarom niet bedoeld om letterlijk uit te citeren.

 

Waarom is de gezondheidszorg voor de SER van belang?

 • Belang betaalbaarheid gezondheidszorg, voor burgers, bedrijfsleven en overheid
 • Belang goed functionerende gezondheidszorg voor een gezonde en bij ziekte, snel herstellende beroepsbevolking
 • Grote arbeidsmarkt: veel werkers in de gezondheidszorg
 • Er spelen thema’s die voor gehele economie relevant zijn: bijv. technologische ontwikkelingen en flexibilisering arbeid 

 

Naar een kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg

Interim advies uit 2012: Naar een kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg: een tussentijds advies op hoofdlijnen; naar aanleiding van een adviesaanvraag van medio 2011 van minister Schippers van VWS.
Dit advies was gericht op:

 • Betaalbaar houden (tegengaan kostenstijging, zorg voor kostenbeheersing, en de vraag welke zorg collectief gefinancierd moet blijven en welke zorg individueel moet worden betaald)
 • Beter inspelen op veranderingen in zorgvraag en zorgbehoefte
 • Realiseren van kwalitatief goede, toegankelijke en gepaste zorg en voldoende zorgpersoneel.

In zijn advies borduurde de raad voort op de hoofdlijnen van onder meer zijn advies over de curatieve zorg (2000). De kern van dat advies ligt ten grondslag aan het nieuwe zorgverzekeringsstelsel zoals dat in 2006 in werking is getreden. De raad bepleit dat stelsel te handhaven, maar op onderdelen te verbeteren en verder te ontwikkelen.

In het advies werden onder meer voorstellen gedaan met betrekking tot de curatieve zorg zoals:

 • Verminderen van volume-opdrijvende prikkels bij bekostiging zorg; financiering zorg voortaan op basis van de uitkomst van behandelingen
 • Genuanceerde benadering van ‘marktwerking’: er is een rol voor private én publieke partijen
 • Werken aan innovatie in de zorg, goede beloningsmethodieken, scholing en arbeidsomstandigheden voor zorgpersoneel
 • Verhogen inzichtelijkheid van zorgkosten voor met name patiënten
 • Verhogen van het kostenbewustzijn bij patiënten en effectief vormgeven van eigen risico en eigen zorgbijdragen, mede om ongepast zorggebruik door patiënten tegen te gaan. 

We kunnen constateren dat veel van deze voorstellen uit het interim advies zijn omgezet in beleid. Daarnaast moeten we vaststellen dat het advies maar beperkt inging op de arbeidsmarkt op het terrein van de gezondheidszorg, hoewel minister Schippers in haar adviesaanvraag daarnaar uitdrukkelijk had gevraagd. Mede tegen deze achtergrond organiseren we nu twee dialoogbijeenkomsten over de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg, waarbij vandaag de nadruk ligt op de curatieve zorg en op 18 februari a.s. op de care.

Het doel van deze bijeenkomst is om samen met u te verkennen wat de ontwikkelingen in de cure sector betekenen voor de arbeidsmarkt van het zorgpersoneel en welke knelpunten en uitdagingen u voor de komende 10 jaar verwacht. Daarmee willen we zicht krijgen op relevante sociaal-economische beleidsvragen waarmee de SER aan de slag kan.

In SER-verband willen we vervolgens kijken of een adviestraject van de SER opportuun is, maar het kan ook betekenen dat we bepaalde knelpunten laten meelopen in andere SER-trajecten. Of dat er geen specifieke rol voor de SER in dit kader is weggelegd. Daar is nog geen keuze in gemaakt.

In ieder geval hoop ik dat we met deze bijeenkomst beter inzicht krijgen in de uitdagingen waar de sector voor staat. Ik wens u allen een constructieve en vruchtbare bijeenkomst toe!