WERKtop 'Den Haag maakt werk!'

Inleiding van Mariëtte Hamer (tevens gesprekleider) op de WERKtop 'Den Haag maakt werk!'

9 oktober 2015
De onderstaande tekst bevat de bouwstenen voor de toespraak van Mariëtte Hamer en is daarom niet bedoeld om letterlijk uit te citeren.

 

Opening

Het doet mij plezier om te zien dat u met velen hiernaartoe gekomen bent. Het is goed om te merken dat zo veel Haagse ondernemers en andere geïnteresseerden zich betrokken voelen bij het onderwerp van deze WERKtop.

Vanuit mijn rol als voorzitter van de Sociaal-Economische Raad ben ik dagelijks op landelijk niveau in gesprek met werkgevers- en werknemersorganisaties en andere belangrijke partijen met het oog op een gezond functionerende economie en goede werkgelegenheid in Nederland. Het is fijn om te merken dat er niet alleen op landelijk niveau maar ook bij de gemeente Den Haag veel aandacht en energie is om de werkloosheid terug te dringen.

Voor ons ligt namelijk een belangrijke maatschappelijk opgave over hoe we meer mensen aan het werk kunnen krijgen en werkenden duurzaam aan de slag te kunnen houden. Om dit te bereiken is samenwerking en afstemming nodig tussen enerzijds het lokale en het landelijke niveau (daarom ben ik zeer verheugd dat de minister van SZW hier vandaag aanwezig zal zijn) en anderzijds tussen het lokale beleid en hetgeen sociale partners doen met het oog op werk en werkgelegenheid in de uiteenlopende sectoren, branches en bedrijfstakken. Het is daarbij van belang dat het niet alleen gaat om mooie woorden maar ook om concrete afspraken; vandaar mijn grote waardering voor de het Haags Sociaal Akkoord en de Werkakkoorden die vandaag zullen worden ondertekend.

Bij de Sociaal-Economische Raad komen kroonleden, werkgevers- en werknemersorganisaties samen om advies uit te brengen aan de Nederlandse regering. Bij het opstellen van deze adviezen wordt gekeken hoe nog beter kan worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen die op Nederland en de arbeidsmarkt afkomen. Graag schets ik u drie belangrijke trends die zich de komende jaren op de arbeidsmarkt zullen voordoen.

Vergrijzing en werken met een chronische ziekte

Zeker is dat de bevolking er in 2025 anders uitziet en dat dit consequenties heeft voor de arbeidsmarkt. De vergrijzing zorgt ervoor dat de gemiddelde leeftijd toe neemt. Met de verhoging van de pensioenleeftijd zullen er meer vijftigplussers actief zijn op de arbeidsmarkt.
Omdat mensen op hogere leeftijd vaker te maken hebben met chronische ziekten moet goed worden gekeken hoe voor deze groep werk kan worden afgestemd op zorg. In veel gevallen zijn klein aanpassingen in het werk al voldoende om mensen aan het werk te houden. De SER is daarom bezig met een advies over het aan het werk helpen en houden van chronisch zieke werknemers.

Leven lang leren

Niet alleen ouderen maar ook mensen die aan het begin van hun carrière staan verdienen extra aandacht. Nu de economie aantrekt is de werkloosheid onder jongeren weer aan het afnemen, maar wordt ook duidelijk dat jongeren steeds meer te maken krijgen met tijdelijke, flexibele contracten.

Zoals ook wordt beschreven in de verkenning van de SER ‘Leren in het funderend onderwijs van de toekomst’ wordt op van jongeren op een dynamische arbeidsmarkt wendbaarheid en aanpassingsvermogen verwacht.

De basis hiervoor moet worden gelegd in het onderwijs. Maar ook werkgevers hebben hierin een belangrijke verantwoordelijkheid. Werkgevers moeten het mogelijk maken om een leven lang te leren zodat werknemers zich continu kunnen aanpassen aan de veranderende eisen van de arbeidsmarkt.

Participatie van arbeidsbeperkten

De derde en tevens laatste ontwikkeling waar ik aandacht aan zou willen besteden is de arbeidsmarktpositie van mensen met een arbeidsbeperking. Net als de groep ouderen en jongeren ondervinden zij problemen bij het vinden van werk.

Om hier verandering in te brengen hebben werknemers- en werkgeversorganisaties in 2013 afgesproken dat zij zich in gaan zetten om mensen die ondanks hun beperking graag aan het werk willen daarbij te helpen.

Inmiddels zijn er talloze goede voorbeelden in Nederland te vinden van succesvolle sociale ondernemingen. Een daarvan is het bedrijf Seepje. Bij Seepje worden plantaardige, fairtrade wasmiddelen geproduceerd met de inzet van mensen met een arbeidsbeperking. Graag uw aandacht voor het volgende filmpje.

Download presentatie

Please accept marketing-cookies to watch this video.