Inleiding Arbeidsdiscriminatie

Inleiding en presentatie van SER-voorzitter Mariëtte Hamer bij het seminar Arbeidsdiscriminatie van het bureau Arbeidsdiscriminatie van de Gemeente Den Haag.

19 november 2015
De onderstaande tekst bevat de bouwstenen voor de toespraak van Mariëtte Hamer en is daarom niet bedoeld om letterlijk uit te citeren.

 

Discriminatie werkt niet! Dat is de titel van het vorig jaar verschenen advies van de SER en dat is ook de boodschap die wij hier vanmiddag met z’n allen uitdragen. Discriminatie doet zich overal voor in de samenleving en ook op de werkvloer. Of iemand nou in een sollicitatieprocedure wordt afgewezen vanwege zijn achternaam, of dat iemand op het werk wordt gepest vanwege zijn geaardheid, zij verdienen allemaal onze aandacht. Iedere vorm van discriminatie op de arbeidsmarkt moet worden aangepakt.

Moeders met Macht

Gelukkig zijn er allerlei initiatieven - groot en klein - van sociale partners, brancheorganisaties, belangenbehartigers, overheden en burgers om aandacht te vragen voor dit probleem. Kijkt u straks in de pauze nog eens naar de foto’s van de tentoonstellingen Moeders met Macht die in de gangen van dit gebouw hangen.

De tentoonstelling vraagt aandacht voor de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt, omdat het zelfs in 2015 nog niet vanzelfsprekend is dat vrouwen dezelfde kansen op de arbeidsmarkt hebben als mannen. U zult portretten zien van vrouwen die rolpatronen hebben doorbroken en hebben laten zien dat kind en carrière goed samen kunnen gaan.

Vervolg op het SER-advies

De SER heeft zich met het advies Discriminatie werkt niet! ingezet voor het tegengaan van discriminatie op de arbeidsmarkt. In dit advies hebben de sociale partners en kroonleden een gezamenlijke aanpak uitgewerkt om discriminatie bij arbeid te bestrijden. De adviezen van de SER zijn vervolgens opgepakt door de werkgevers- en werknemersorganisaties en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken.

Afgelopen juli hebben de werkgevers- en werknemersorganisaties, verenigd in de Stichting van de Arbeid, het Charter Diversiteit gelanceerd als onderdeel van het project Diversiteit in bedrijf. Werkgevers die het Charter hebben ondertekend stellen een plan van aanpak hoe zij gelijk kansen en diversiteit in hun eigen organisatie gaan bevorderen door middel van duidelijke doelstellingen.

Daarnaast is er een kennisplatform opgericht en worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd over hoe een organisatie effectief een evenwichtige personeelssamenstelling kunnen realiseren.

Volgende week woensdag ondertekenen weer 15 nieuwe organisaties de Charter Diversiteit onder leiding van minister Plasterk.

Het ministerie van SZW heeft naar aanleiding van het SER-advies het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie gelanceerd. Dit heeft onder meer geleid tot een voorlichtingscampagne tegen discriminatie en tot de ontwikkeling van een webtool met informatie en advies voor mensen die zich gediscrimineerd voelen.

Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan jongeren van niet-westerse afkomst. In het SER-advies Discriminatie werkt niet! en het rapport Maak baan voor een nieuwe generatie is gesignaleerd dat deze groep het moeilijk heeft op de arbeidsmarkt. Achter de hoge werkloosheidscijfer van niet-westerse allochtone jongeren gaat een combinatie van oorzaken schuil, maar spelen ook bewuste vooroordelen of onbewuste mindbugs bij werkgevers een rol. Een mindbug is de onbewuste voorkeur voor mensen die op ons lijken en zorgt ervoor dat niet iedereen dezelfde kans krijgt.

Om de kansen van migrantenjongeren op werk te vergroten doet de gemeente Den Haag mee aan de buurtgerichte aanpak van de Aanpak Jeugdwerkloosheid, waarbij jongeren enerzijds worden geleerd hoe om te gaan met discriminatie en anderzijds jongeren worden geholpen bij het vinden van werk. Want uiteindelijk geldt dat de meeste vooroordelen verdwijnen als een jongere eenmaal aan het werk is en kan laten zien wat hij of zij echt waard is.

Afsluiting

Ik heb hier slechts enkele van de vele initiatieven kunnen toelichten. In ieder geval zullen de SER en de sociale partners zich in blijven zetten om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan.