Home | Actueel | Nieuwsberichten | 2010-2018 | 2018 | SER betrokken bij nieuw Klimaatakkoord

SER betrokken bij nieuw Klimaatakkoord: Onderhandelingen van start

23 februari 2018

De onderhandelingen voor het Klimaatakkoord gaan beginnen. Vrijdag ontvouwde minister Wiebes van EZK de kabinetsinzet om tot een akkoord te komen. Voor de zomer moet er een akkoord op hoofdlijnen liggen. Doel is om in 2030 de uitstoot van CO2 met 49 procent terug te dringen.

Samen met SER

Het kabinet gaat in samenwerking met de SER zorgen dat het proces tot een goed eind komt. Ed Nijpels, de voorzitter van de Borgingcommissie van het huidige Energieakkoord, wordt de voorzitter van het ‘Klimaatberaad’. Dit is een coördinerend overleg. Het ziet toe op de voortgang en moeten zorgen dat doorsnijdende thema’s als werkgelegenheid, innovatie, financiering en ruimtelijke inpassing overal worden uitgewerkt. Ook borgt het Klimaatberaad dat afspraken zowel maatschappelijk als bestuurlijk draagvlak hebben.

Vijf motorblokken

De motorblokken van het akkoord worden vijf sectortafels. Daar worden de afspraken gemaakt over de techniek die nodig is om de doelen te halen, hoe je dit in beleid omzet, zorgt dat het ook gebeurt en wie verantwoordelijk wordt om de afspraken uit te voeren.

Zes secretariaten

Elke tafel krijgt een onafhankelijk voorzitter. De SER levert de secretariaten voor alle zes de tafels. Ook zorgt de SER voor organisatorische ondersteuning van het proces. Per tafel zijn verschillende ministeries betrokken. Het gaat om de volgende sectoren, voorzitters en ministeries.

  • Gebouwde omgeving (Binnenlandse Zaken) Dhr. Diederik Samsom
  • Mobiliteit (Infrastructuur en Water) Mevr. Annemieke Nijhof
  • Industrie (Economische Zaken en Klimaat). Mevr. Manon Janssen
  • Elektriciteit (Economische Zaken en Klimaat) Dhr. Kees Vendrik
  • Landbouw & landgebruik (Landbouw natuur en Voedselkwaliteit.) Dhr. Pieter van Geel
  • Overkoepelend Klimaatberaad: Dhr. Ed Nijpels

Energieakkoord loopt door

Tijdens de onderhandelingen over het Klimaatakkoord gaat de uitvoering van het huidige Energieakkoord gewoon door. De doelen die daar zijn afgesproken moeten onverkort worden gehaald. Hiervoor zijn onlangs aanvullende maatregelen afgesproken.

Concrete afspraken

Het Klimaatakkoord moet leiden tot concrete afspraken over CO2-reductie, tegen zo laag mogelijke kosten. Daaruit moet duidelijk worden welke partij verantwoordelijk is voor het te behalen resultaat.
Aan de vijf sectortafels doen partijen mee die een concrete bijdrage kunnen leveren aan de transitie, kennis over hun sector hebben en over mandaat beschikken om afspraken te maken. Van de sectortafels wordt verwacht dat ze ook afspraken maken over thema’s die belangrijk zijn voor alle sectoren, zoals innovatie, financiering en de arbeidsmarkt.

De voortgang en samenhang van de besprekingen wordt bewaakt door een Klimaatberaad. Binnen het kabinet is het klimaatbeleid een gezamenlijke opgave van de ministeries van EZK, BZK, LNV en I&W.

Eric Wiebes (Rijksoverheid)
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Alles over het thema