Home | Actueel | Nieuwsberichten | 2010-2018 | 2017 | Samenstelling-ser-2018-2020:

Samenstelling SER 2018-2020: VCP gaat van een naar twee zetels

20 december 2017

De SER constateert dat er voor de komende zittingsperiode geen wijzigingen aan de orde zijn in de organisaties die leden mogen benoemen in de SER. Wel adviseert de SER de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om de verdeling van zetels tussen de vakcentrales enigszins te wijzigen. Aan ondernemerszijde blijft de zetelverdeling ongewijzigd.

Verandering in zetelverdeling bij vakcentrales

De SER concludeert dat er aan werknemerszijde geen nieuwe benoemingsgerechtigde organisaties zijn die voor aanwijzing in aanmerking komen. Wel wordt geadviseerd de verdeling van de elf beschikbare zetels enigszins te wijzigen. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) heeft namelijk meer leden gekregen door de toetreding per 1 juli 2017 van Vakbond De Unie, Anbo en de Unie van Onafhankelijke Vakorganisaties. Grondslag voor de zetelverdeling is het aantal leden van de vakorganisaties. Op basis van vergelijking van de ledenaantallen komt VCP een zetel meer toe en FNV een minder. VCP krijgt daardoor twee zetels (in plaats van één) en FNV zeven zetels (in plaats van acht). CNV behoudt twee zetels.

Geen wijziging zetels bij ondernemers

De SER adviseert de zetelverdeling aan ondernemerskant ongewijzigd te laten. Er hebben zich geen ondernemersorganisaties gemeld naar aanleiding van de oproep in de Staatscourant. De drie centrale ondernemersorganisaties die in de SER zitten zijn het erover eens dat de huidige zetelverdeling gehandhaafd kan blijven: VNO-NCW zeven, MKB-Nederland drie en LTO Nederland één.

Adviesaanvraag

Elke twee jaar, voorafgaand aan de nieuwe zittingsperiode, vraagt de minister van SZW de SER of er aanleiding bestaat het Koninklijk Besluit te wijzigen waarin de benoemingsgerechtigde organisaties van ondernemers en werknemers worden aangewezen. De komende zittingsperiode loopt van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2020.

Aanpak: oproep in Staatscourant 

De SER heeft op 28 juli 2017 een oproep in de Staatscourant gedaan aan organisaties om een verzoek in te dienen als ze in aanmerking willen komen voor het recht om leden te benoemen in de SER. Eventuele gegadigde organisaties dienen te voldoen aan de vereisten en voorschriften zoals benoemd in de Wet op de Sociaal-Economische Raad en in het Besluit beleidsregels representativiteit. Op deze oproep zijn geen reacties binnengekomen.
Daarnaast hebben alle organisaties die in de SER zijn vertegenwoordigd de vraag voorgelegd gekregen hoe zij aankijken tegen de samenstelling en of zij de huidige zetelverdeling willen handhaven. Uiteindelijk stelt de minister van SZW formeel de zetelverdeling vast, rekening houdend met het advies van de SER.