Home | Actueel | Nieuwsberichten | 2010-2017 | 2017 | SER in gesprek met Kamerleden over advies Regionale samenwerking

SER in gesprek met Kamerleden over advies Regionale samenwerking: leren van praktijken

19 mei 2017

“In de regio wordt heel veel samengewerkt, op tal van gebieden. Er is alleen meer focus nodig”, vertelde SER-voorzitter Mariëtte Hamer gisteren aan leden van Tweede Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Een SER-delegatie sprak met de commissie over het SER-advies Regionale samenwerking: leren van praktijken. Na een eerder SER-advies over deze thematiek kreeg de SER van de Kamer het verzoek om een verdiepend advies. Een van de vragen daarbij was of regionale samenwerking vrijwillig of verplicht moet zijn.

Aanwezig waren Tweede Kamerleden Bruins Slot (CDA), Dijkstra (voorzitter), Özütok (Groen Links), Van Dijk (PvdA), Wörsdörfer (VVD) en Van Engelshoven (D66). Namens de SER was naast Mariëtte Hamer raadslid Guido van Woerkom aanwezig. Ook aan tafel zat Milo Schoenmaker, burgemeester van Gouda en bestuurslid van de G32.

Begin bij de inhoud

Uit alle werkbezoeken en gesprekken met betrokkenen kwam naar voren dat men het er grotendeels over eens is hoe de samenwerking in de regio idealiter zou moeten gaan. De praktijk is echter weerbarstig. Hier blijkt een aantal spanningsvelden debet aan, zoals de inhoud van de samenwerking. Partijen willen graag de inhoud voorop stellen en de maatschappelijke opgave als basis nemen, maar dit is vaak lastig.
De verschillende deelnemers gaan namelijk elk uit van hun eigen inhoud (en belangen). Dit brengt vragen met zich mee als hoe om te gaan met deze belangen, wie neemt regie en hoe democratische verantwoording en financiering te organiseren? Achterliggende vraag hierbij is hoe je in de regio vrijwillige, maar niet vrijblijvende samenwerking organiseert.

Gezamenlijke sociaaleconomische agenda

In de regio wordt veelal in gescheiden circuits samengewerkt. Dit brengt het risico van versnippering met zich mee. Het opstellen van een gezamenlijke sociaaleconomische agenda van de betrokken partijen in de regio geeft focus en kan hierbij samenbindend werken.
Als partijen kennis en inzichten uitwisselen en samen naar oplossingen zoeken, is de kans groter dat er gekozen wordt voor oplossingen die op verschillende beleidsterreinen vooruitgang bieden. Het schaalniveau van de arbeidsmarktregio’s biedt hiervoor goede aanknopingspunten. Het gaat hierbij om maatwerk; nationale blauwdrukken zijn geen oplossing. 

Zoektocht naar het eigene

“Nederland is maar een klein land”, zei Mariëtte Hamer. “Van bovenaf bezien misschien wel één groot verstedelijkt gebied. Hierbinnen doen zich verschillen voor. Hoe lager je vliegt hoe groter die verschillen. Regio’s hebben elk een zoektocht naar het eigene, wat maakt deze regio bijzonder? Daar moet de sociaaleconomische agenda op aansluiten.”

Beter samenspel tussen Rijk en regio

Van Woerkom pleitte voor beter samenspel tussen Rijk en regio: “Doorbreek de bestaande tradities met betrekking tot de beleidsverkokering op nationaal niveau en de versnippering in de regio’s tussen gemeenten.”
Ook bracht hij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) onder de aandacht. In het SER-advies worden zij benoemd als een belangrijke schakel tussen de ambities van het nationale topsectorenbeleid en de regio. 

Motor van de economie

Milo Schoenmaker onderstreepte namens de G32 het belang van stedelijke regio’s en herkent zich in het SER-advies. “Steden en regio’s fungeren als motoren van de economie en grote transitieopgaven zoals energie vragen om een regionale aanpak.” Net als de SER pleit de G32 voor maatwerk, minder vrijblijvendheid en betere samenwerking tussen overheidslagen. Zo’n aanpak kost wel tijd, dus regio’s hebben hiervoor ruimte nodig.
De G32 wil graag nog een stapje verder en pleit voor een strategische samenwerkingsagenda tussen Rijk en steden.

SER in gesprek met Kamerleden over advies Regionale samenwerking: leren van praktijken
SER in gesprek met Kamerleden over advies Regionale samenwerking: leren van praktijken
SER in gesprek met Kamerleden over advies Regionale samenwerking: leren van praktijken
SER in gesprek met Kamerleden over advies Regionale samenwerking: leren van praktijken