Home | Actueel | Nieuwsberichten | 2010-2017 | 2017 | SER vraagt in Tweede Kamer aandacht voor snellere integratie vluchtelingen

SER vraagt in Tweede Kamer aandacht voor snellere integratie vluchtelingen

25 januari 2017

De Sociaal-Economische Raad heeft in de Tweede Kamer de SER-signalering Nieuwe wegen naar een succesvolle arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen gepresenteerd aan de vaste Kamercommissie van SZW.

Mariette Hamer licht allereerst het woord ‘Signalering’ toe. “Sinds de instroom van grote aantallen vluchtelingen vraagt de SER aandacht voor de achterblijvende participatie van vergunninghouders in Nederland. Met dit rapport willen we een signaal afgeven ten aanzien van de vluchtelingenproblematiek”, aldus Hamer. “Het is een advies dat de SER op eigen initiatief naar buiten heeft gebracht, niet op verzoek van minister of Kamerlid.”
De signalering richt zich specifiek op de arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen die al een verblijfsvergunning hebben en dus deel uit zouden moeten maken van de Nederlandse arbeidsmarkt.

Huidige ondersteuning niet toereikend

De SER stelt vast dat de huidige ondersteuning om vluchtelingen aan het werk te helpen niet toereikend is. Er zijn na de recente hausse aan nieuwe vluchtelingen veel nieuwe initiatieven ontstaan, maar er is vooral op regionaal en lokaal niveau onvoldoende samenwerking en regie om te zorgen voor een snelle en duurzame integratie van vluchtelingen. Ook de lange wachttijden en procedures belemmeren statushouders snel te integreren op de arbeidsmarkt. Catelene Passchier (FNV) voegt hieraan toe dat de noodzaak om vluchtelingen te helpen extra aanwezig is, omdat uit de cijfers blijkt dat deze groep de meeste moeite heeft met het vinden van werk.

Regierol gemeenten en snelle screening

De SER stelt in zijn signalering een aantal oplossingsrichtingen voor, zoals het beter benutten van de arbeidsmarktscreening tijdens de asielprocedure en snel starten met het aanleren van de Nederlandse taal. Ook kunnen gemeenten meer een regierol op zich nemen en diverse initiatieven beter met elkaar verbinden. Aangegeven wordt dat de huidige opzet van de inburgering hierin niet behulpzaam is. Volgens Jacobine Geel (VNO-NCW) is het voor zowel de statushouders zelf als voor de hele samenleving van groot belang dat de arbeidsintegratie snel en goed verloopt. De verantwoordelijkheid voor arbeidsmarktintegratie ligt daarom niet alleen bij de statushouders zelf, maar bij ons allemaal.

Inclusieve arbeidsmarkt

Mariette Hamer benadrukt dat werkgevers en vakbeweging graag samen aan de slag willen om deze groep mensen aan het werk te helpen. Dit past in de gezamenlijke doelstelling om iedereen te laten participeren op de arbeidsmarkt. Het is van belang de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt nauwlettend in de gaten te houden, zodat ieder tot zijn recht komt. Eerder vroeg de SER hiervoor al aandacht in zijn advies Mens en technologie: samen aan het werk.

SER vraagt in Tweede Kamer aandacht voor snellere integratie vluchtelingen
SER vraagt in Tweede Kamer aandacht voor snellere integratie vluchtelingen
SER vraagt in Tweede Kamer aandacht voor snellere integratie vluchtelingen

Verkenning / advies robotisering

Werkwijzer Vluchtelingen
Website Werkwijzer Vluchtelingen