Kabinet kondigt nieuwe adviesonderwerpen aan voor SER

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kondigt in een brief de onderwerpen aan die het komende jaar naar verwachting tot een advies- of verkenningsvraag aan de SER zullen leiden. De brief is afgelopen vrijdag vastgesteld in de ministerraad.
SER-gebouw.

Het gaat daarbij om de volgende nieuwe en enkele eerder aangekondigde onderwerpen:

  • Integratie door werk
  • Schaal en doorgroei ondernemingen
  • Co- en zelfregulering
  • Flexibiliteit binnen arbeidsorganisaties
  • Gezond en veilig werken
  • Een diepere en eerlijkere Europese interne markt
  • Sociale dialoog met en consultatie van de sociale partners in de publieke sector
  • Sociale gevolgen van de Energietransitie
  • Ontwikkeling door duurzaam internationaal ondernemen, rol SDG’s en IMVO
  • Sociale ondernemingen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Ook hecht het kabinet eraan een aantal sociaaleconomische onderwerpen in de gezondheidszorg te benoemen waar de SER mee aan de slag is of kan gaan. Het kabinet laat het daarbij aan de SER om nieuwe wegen te vinden die bijdragen aan een kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg.

Gelijke kansen

Tot slot vraagt de minister om bij de lopende en nieuw te starten werkzaamheden de motie-Strik (Eerste Kamer) mee te nemen. Deze motie onderstreept het belang van gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor iedereen en legt de vraag bij de SER neer om scenario’s en werkwijzen te ontwikkelen om de participatie en carrièremogelijkheden te vergroten van mensen uit de laagste sociaaleconomische klassen, migranten en mensen met een arbeidsbeperking. Dit vanuit de zorg dat een tweedeling in de samenleving dreigt te ontstaan of verder te verdiepen.

Brede dialoog

De minister juicht van harte toe dat de SER steeds vaker de brede dialoog opzoekt ter versterking van zowel het denkwerk als het draagvlak voor zijn adviezen. Adviezen, signaleringen en verkenningen van de SER hebben op vele momenten en terreinen laten zien hoe de verschillende opvattingen over maatschappelijke ontwikkelingen in werkbare afspraken kunnen worden omgezet, aldus de brief. Het kabinet zal daarop ook in 2017 een beroep doen.