Home | Actueel | Nieuwsberichten | 2010-2017 | 2016 | Vluchtelingen moeilijk aan werk

Vluchtelingen komen moeilijk op eigen kracht aan het werk

16 december 2016

Vluchtelingen komen op eigen kracht nog steeds moeilijk aan het werk. Er zijn het afgelopen jaar weliswaar kansrijke initiatieven ontwikkeld maar deze hebben een kleinschalig en versnipperd karakter waardoor te weinig vluchtelingen ervan profiteren. Dat blijkt uit de signalering Nieuwe wegen naar een meer succesvolle arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen van de Sociaal-Economische Raad (SER).

De SER heeft zich gebogen over de vraag hoe vluchtelingen met een verblijfsvergunning sneller aan het werk kunnen komen. Hiervoor heeft de raad de bestaande aanpak rond de arbeidsparticipatie van vluchtelingen tegen het licht gehouden. Bijzondere aandacht is er voor de praktijkvoorbeelden die het afgelopen jaar zijn ontwikkeld en op de SER-website werkwijzervluchtelingen.nl zijn verzameld.

Breder delen

De SER acht het van belang dat de kansrijke initiatieven breder gedeeld gaan worden. Terugkerende elementen in deze initiatieven zijn vroegtijdig ingrijpen, maatwerk en een goede samenwerking tussen partijen op lokaal en regionaal niveau. Deze nieuwe vormen van ondersteuning bieden ook kansen voor andere kwetsbare groepen in Nederland. Een bredere verspreiding van succesvolle werkwijzen zorgt dat meer personen ervan kunnen profiteren. Dat is ook bevorderlijk voor het draagvlak voor de noodzakelijke aandacht voor vluchtelingen.

SER-voorzitter Mariëtte Hamer: “Zonder extra inspanningen is de kans groot dat vele duizenden nieuwkomers in dit land de aansluiting met de Nederlandse samenleving missen. Laten we dit debat koppelen aan een bredere groep van kwetsbaren op de arbeidsmarkt, zoals bijvoorbeeld laaggeletterden. Dat voorkomt dat groepen tegenover elkaar komen te staan. Het zorgt ervoor dat we samen aan de slag gaan.”

Sneller taalles, inburgering en arbeidsmarktbeleid

De SER stelt dat vluchtelingen zodanige ondersteuning moeten krijgen dat zij zo snel mogelijk aan het werk kunnen komen. Het gaat dan om:

  • een snelle uitplaatsing in gemeenten na verlening van de verblijfsvergunning zodat zij snel een start met hun integratie kunnen maken; 
  • een voortvarende start met het snel leren van de Nederlandse taal, liefst in combinatie met werk of regulier onderwijs; 
  • een vroegtijdige inzet van het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid, waarbij op maat gerichte ondersteuning geboden kan worden; 
  • een adequate registratie van de opleiding, andere competenties en inzetbaarheid; 
  • een actieve en voortvarende benadering van werkgevers, die bereid zijn deze vluchtelingen aan werk te helpen.

Gebleken is dat het op al deze terreinen nog niet soepel verloopt. Het gevolg ervan is dat vluchtelingen in de regel erg veel tijd nodig hebben om als volwaardig burger in de Nederlandse samenleving te participeren.

Werkgroep vluchtelingen en werk

De SER-commissie Vluchtelingen en Werk onder voorzitterschap van Mariëtte Hamer heeft de signalering voorbereid. Het rapport is op 16 december in de raadvergadering vastgesteld.

Nieuwe wegen naar een meer succesvolle arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen
Infographic
Infographic vluchtelingen
Radio 1 journaal | 16-12-2016
Audio Mariëtte Hamer over signalering vluchtelingen
Werkwijzer Vluchtelingen
Website Werkwijzer Vluchtelingen
Alles over het thema