Home | Actueel | Nieuwsberichten | 2010-2018 | 2015 | Toekomstbestendig onderwijs maakt leerlingen wendbaar en weerbaar

SER: toekomstbestendig onderwijs maakt leerlingen wendbaar en weerbaar

2 juli 2015

Om beter voorbereid te zijn op de toekomst zullen leerlingen al in het primair en voortgezet onderwijs de basis moeten krijgen om flexibel, wendbaar en weerbaar om te leren gaan met de onzekere en snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de samenleving.
Dat staat in het briefadvies Leren in het funderend onderwijs van de toekomst, dat de SER heeft uitgebracht aan Platform Onderwijs 2032. De raad geeft dit advies in het kader van zijn werkzaamheden aan een verkenning Leren in de toekomst.

Veranderende samenleving vraagt nieuwe balans in vaardigheden

Volgens de SER blijven basisvaardigheden zoals taal en rekenen uiterst belangrijk, net als digitale en ICT-vaardigheden. Maar ook niet-cognitieve vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling en de zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden (zoals kritisch leren denken, samenwerken, probleem oplossen, creativiteit ) verdienen meer aandacht in het curriculum van het funderend onderwijs. Deze vaardigheden dienen niet als apart vak te worden gegeven maar geïntegreerd in de lesinhoud of in de werkvormen.

Maatwerk is uitdaging voor scholen en docenten

Het zoeken naar een nieuwe balans in vaardigheden vraagt van scholen en leraren dat zij differentiëren naar de grote verschillen tussen leerlingen en de manier waarop zij het beste leren. Professionele ruimte en een goede toerusting van leraren door bijscholing en intercollegiale reflectie zijn belangrijk om tot een optimale invulling te komen van een ambitieus onderwijsprogramma dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen.

Leercultuur

Voor de scholen is een goede leercultuur van belang, met ruimte voor aanpassingen om tijdig te kunnen inspelen op relevante ontwikkelingen. Dat vraagt ook om meer samenwerking en nauwere contacten met omringende maatschappelijke organisaties en bedrijven. Daarnaast is ook voor leerlingen van belang dat zij al jong leren hoe belangrijk het is om jezelf te blijven ontwikkelen. Aansluiting bij individuele leerstijlen met waardering voor ieders unieke kwaliteiten kan leerlingen helpen leren leuk te vinden en voortijdige uitval te voorkomen.

Verkenning Leren in de toekomst

De SER-commissie Arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken (AMV) werkt aan een verkenning Leren in de toekomst. Deze verkenning richt zich op de rol en inhoud van leren in de toekomst, in relatie tot ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Speciale aandacht gaat uit naar de drie samenhangende thema’s: skills van de toekomst, een leven lang leren en samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. De drie thema’s zijn in afzonderlijke dialoogbijeenkomsten aan de orde gekomen, waaraan ook leden van Platform Onderwijs2032 hebben deelgenomen. De commissie werkt op dit moment aan een integraal verslag van de verkenning Leren in de toekomst. Dit zal naar verwachting na de zomer als openbare publicatie verschijnen.

Leren in het funderend onderwijs van de toekomst
Alles over het thema