Home | Actueel | Nieuwsberichten | 2010-2018 | 2011 | Regelingen voor toezicht op bedrijfslichamen geactualiseerd

Regelingen voor toezicht op bedrijfslichamen geactualiseerd

25 maart 2011

De SER heeft zijn regelingen voor het toezicht op de product- en bedrijfschappen geactualiseerd. Het gaat om de Verordening financiën bedrijfslichamen 2011 en het Besluit beleidsregels toezicht. De bestaande regelingen zijn verder aangescherpt en vereenvoudigd, wat zal leiden tot een vermindering van de administratieve lasten bij de schappen.

De belangrijkste wijzigingen in de Verordening financiën bedrijfslichamen betreffen het aanscherpen van de financiële planning en controlcyclus en het waarborgen van transparante financiële informatie. Ook zijn enkele artikelen in de verordening geschrapt of gewijzigd.

De beleidsregels zijn waar mogelijk meer ‘principle-based’ en minder ‘rule based’ gemaakt. Bovendien is er gekozen voor één systeem van voorzittersvergoedingen.

De wijzigingen zijn het resultaat van een proces dat in 2009 is ingezet en waarin diverse deskundigen en belanghebbenden, waaronder de ministeries van SZW en EL&I, zijn betrokken.