Home | Actueel | Nieuwsberichten | 2010-2018 | 2011 | Product- en bedrijfschappen transparanter over MVO-activiteiten

Product- en bedrijfschappen transparanter over MVO-activiteiten: Rinnooy Kan roept op tot navolging

26 januari 2011

Het afgelopen jaar hebben product- en bedrijfschappen flinke voortgang geboekt op het gebied van MVO en verantwoord ketenbeheer. Dat bleek op een bijeenkomst bij de SER met voorzitters en secretarissen van de product- en bedrijschappen. Bart Jan Krouwel, voorzitter PPE: “MVO is geen vrijblijvende hobby meer maar economische factor om te overleven”. Rinnooy Kan, voorzitter SER, vond de initiatieven bemoedigend: “Ik ben verheugd over de voortgang, en het voornemen van zes schappen om namens hun sector een maatschappelijk verslag te publiceren. Ik roep de andere schappen op waar mogelijk deze goede voorbeelden te volgen.”

Alle schappen hebben het afgelopen jaar activiteiten ondernomen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en verantwoord ketenbeheer. Zo is op het initiatief van Productschap Tuinbouw een overleggroep van de schappen opgericht voor de coördinatie van gezamenlijke duurzaamheidsprojecten en kennisuitwisseling. Uit de voortgangsrapportage bleek dat verschillende schappen maatschappelijk verantwoord ondernemen sterker hebben verankerd in hun werkprogramma’s. Bij het Productschap Tuinbouw zelf kreeg dit bijvoorbeeld vorm met de oprichting vorige week van een MVO Platform. Het platform heeft onder meer als taak te informeren over duurzame ontwikkelingen in de tuinbouw. Jaarlijks zal er in het vervolg een internationaal MVO-ketenverslag verschijnen.

In 2011 zullen vijf schappen voor het eerst een maatschappelijk verslag uit te brengen over het jaar 2010. Het gaat om de productschappen Akkerbouw, Margarine Vetten en Oliën, Pluimvee en Eieren, Tuinbouw en Zuivel. Productschap Vis brengt in 2011 voor de derde maal een maatschappelijk verslag uit. De SER-voorzitter riep de andere schappen op deze voorbeelden te volgen, dan wel op een andere wijze te communiceren over wat er op dit terrein binnen de diverse sectoren en branches gebeurt.

Bart Jan Krouwel, voorzitter Productschap Pluimvee en Eieren, stelt voor de dialoog aan te gaan met maatschappelijke organisaties. Op basis van de maatschappelijke verslagen kunnen de schappen met hen de belangrijkste duurzaamheidsuitdagingen van de agrarische sectoren bespreken.

De bijeenkomst met de SER-voorzitter en de product- en bedrijfschappen sluit aan bij het werk van de commissie Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) van de SER. Deze commissie geeft invulling aan de verklaring die de partijen in de SER december 2008 hebben ondertekend. Dit voorjaar brengt deze commissie haar tweede voortgangsrapportage uit. Daarin wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de verschillende activiteiten van de schappen.

Achtergrondinformatie product- en bedrijfschappen
Productschappen zijn er voor bedrijven die zich met hetzelfde product bezighouden, van grondstof tot eindproduct (zoals bij het Productschap Vee en Vlees). Bedrijfschappen zijn er voor bedrijven met eenzelfde functie in het economische leven, zoals alle bedrijven in de detailhandel. In dat deel van het bedrijfsleven dat schappen kent, werken meer dan een miljoen werknemers, overeenkomend met circa een kwart van de beroepsbevolking. Het gaat in totaal om ongeveer 400.000, meestal kleine, bedrijven.

Voorbeelden van enkele MVO-activiteiten zijn te vinden op:
www.kiemkracht.com
www.vettefeiten.nl
www.taskforceduurzamepalmolie.nl
www.pve.nl
www.mvoonderglas.nl


Noot voor de redactie
Voor nadere informatie: Jolanda Maas, 070 3499 578


 

Alles over het thema