Home | Actueel | Nieuwsberichten | 2010-2018 | 2010 | Administratieve lasten product- en bedrijfschappen iets verder gedaald

Administratieve lasten product- en bedrijfschappen iets verder gedaald

23 maart 2010

De administratieve lasten voor de ondernemers die vallen binnen de werkingssfeer van product- en bedrijfschappen zijn in 2009 verder gedaald met vier procent. De Toezichtkamer van de SER stelt jaarlijks een rapportage op van deze administratieve lasten. De totale daling in 2009 ten opzichte van 2008 is 400.000 euro.

In 2004 is op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een nulmeting uitgevoerd naar de aard en de omvang van de administratieve lasten van ondernemingen die door de schappen worden veroorzaakt. Sinds dit onderzoek toetst de Toezichtkamer jaarlijks deze lasten en rapporteert hierover aan de minister van SZW. De totale reductie ten opzichte van de nulmeting is 58 procent. De meeste schappen besteden aandacht aan het reduceren van administratieve lasten maar verwachten, vanwege het reeds bereikte lage niveau, dat een verdere reductie nauwelijks nog mogelijk is.

De Toezichtkamer vindt het van belang dat de besturen van de schappen met regelmaat kritisch bezien of een verdere reductie van administratieve lasten mogelijk is. Het is gewenst dat de besturen jaarlijks kennis nemen van de omvang van de administratieve lasten en zo nodig maatregelen treffen.

Verder toetst de Toezichtkamer jaarlijks hoe het staat met de opschoning van de regelgeving van schappen. In 2009 is het aantal autonome verordeningen, na een daling in 2008, marginaal gestegen met één verordening. Ten opzichte van 2003 is het aantal verordeningen gedaald van 146 tot 62 eind 2009. De verwachting is dat zich in de komende jaren geen grote wijzigingen meer zullen voordoen.
 
Alles over het thema