Home | Actueel | Nieuwsberichten | 2000-2009 | 2009 | SER stelt toezichtplan 2010 vast

SER stelt toezichtplan 2010 vast

9 december 2009

De Toezichtkamer van de SER heeft onlangs het eerste toezichtplan vastgesteld.
Hierin geeft de Toezichtkamer aan hoe het toezicht op de product- en bedrijfschappen voor 2010 wordt ingevuld. Drie onderwerpen krijgen daarbij prioriteit: het financieel beheer, de integriteit van bestuurders en de invloed van ondernemers op het besluitvormingsproces.


De SER heeft naar aanleiding van de recente wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie (Wbo) dit jaar voor het eerst een toezichtplan vastgesteld. Hierin worden de werkwijze, taken, bevoegdheden en prioriteiten van de toezichthouder beschreven. Naast de reguliere activiteiten, zoals het beoordelen van verordeningen en het toezien op de onderzoeken naar het draagvlak van een schap, bevat het toezichtplan 2010 ook drie speerpunten.

Speerpunten
De speerpunten voor komend jaar vloeien voort uit de prioritering van toezichtthema’s die de Toezichtkamer heeft geïnventariseerd. Zo zal de Toezichtkamer het vermogensbeleid en de subsidieverstrekking door product- en bedrijfschappen onderzoeken. Ook wordt onderzocht in hoeverre bestuurders belangenverstrengeling voorkomen en of het bestuur zorg draagt voor transparantie en publieke verantwoording van relevante nevenfuncties van bestuurders.
Bij het laatste onderzoek gaat de Toezichtkamer na op welke wijze ondernemers worden betrokken bij de besluitvorming en hoe schappen daarmee omgaan.

SER-toezicht
De Wbo wijst de SER aan als toezichthouder op de product- en bedrijfschappen. Met ingang van 24 april 2009 is de Wbo gewijzigd en zijn de toezichttaken en -bevoegdheden van de SER verruimd. Zo bepaalt de Wbo onder andere dat de SER één keer per jaar een toezichtplan moet vaststellen. De SER heeft zijn toezichttaken gedelegeerd aan de Toezichtkamer, een commissie van onafhankelijke raadsleden.