Home | Actueel | Nieuwsberichten | 2000-2009 | 2007 | Jaarverslagen schappen: continuïteit in kwaliteit

Jaarverslagen schappen: continuïteit in kwaliteit

8 november 2007

De jaarverslagen 2006 van de product- en bedrijfschappen laten een constante kwaliteit zien in vergelijking met het voorgaande jaar. Dat is een van de bevindingen van de Bestuurskamer van de SER bij de beoordeling van de jaarverslagen 2006 van de schappen.

De Bestuurskamer beoordeelt jaarlijks de jaarverslagen van de schappen op een aantal standaardaandachtspunten. Op de hoofdonderdelen Bestuur en verantwoording, Markt en Arbeid scoren de schappen evengoed als vorig jaar. Aan sommige onderwerpen hebben de schappen in de verslagen 2006 meer aandacht besteed dan in 2005. Zo verschaffen ze meer informatie over de bezwaar- en beroepsprocedures, afgesloten convenanten, besluiten en overige regelgeving. Het systematisch beoordelen en meten van de effectiviteit van het gevoerde beleid blijft voor verbetering vatbaar.

Dit jaar heeft de Bestuurskamer niet alleen gelet op de standaardaandachtspunten en een vergelijking gemaakt met het voorafgaande jaar. Ook heeft ze gekeken in hoeverre de schappen al rapporteren over de onderwerpen die voortvloeien uit de per 1 juli ingevoerde Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. De schappen zijn op dit moment nog niet verplicht over deze onderwerpen uit de code te rapporteren, maar de Bestuurskamer constateert dat een groot deel van hen er toch al in ruime mate aandacht aan schenkt. Het gaat onder meer om voorzittersvergoedingen, personele unies en administratieve lasten. Verwacht wordt dat de invoering van de code een extra stimulans zal betekenen voor de kwaliteit van de verslaglegging van de schappen.

De Bestuurskamer heeft de beoordeling van de jaarverslagen 2006 aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. De minister van SZW kan de bevindingen meenemen bij het aanbieden van de jaarverslagen aan de Tweede Kamer.


Meer informatie