Home | Actueel | Nieuwsberichten | 2000-2009 | 2006 | Jaarverslagen product- en bedrijfschappen sterk verbeterd

Jaarverslagen product- en bedrijfschappen sterk verbeterd

19 oktober 2006

Externe ontwikkelingen krijgen steeds meer aandacht in de jaarverslagen van de product- en bedrijfschappen. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij onderwerpen als innovatie, kwaliteit, milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is de meest opvallende ontwikkeling die de SER constateert na het bestuderen van de verslagen over 2005. Die zijn een stuk beter dan die van een aantal jaren geleden.

Op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beoordeelt de SER jaarlijks de jaarverslagen van alle product- en bedrijfschappen. Uit de meest recente beoordeling blijkt dat de schappen hun verslagen steeds vaker gebruiken voor het communiceren van recente ontwikkelingen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de toekomstverkenningen en de draagvlakonderzoeken in 2005 in het kader van de modernisering van het schappenstelsel. Een belangrijk verbeterpunt blijft de informatieverschaffing over de gevolgen van beleid en de resultaten daarvan in het licht van de doelstellingen.

Wat ook beter kan, is de manier waarop de schappen hun financiële relaties met andere organisaties verantwoorden. Dat blijkt uit weer een ander onderzoek van de SER naar de begrotingen van de schappen voor dit jaar. Zo geven de schappen nog te weinig invulling aan de zogenoemde PBO-toets (voorwaarden voor het aangaan of voortzetten van een financiële relatie). Ook maken niet alle schappen duidelijk of er een financiële relatie met dragende organisaties bestaat. Een grote meerderheid van de schappen voorziet in onvoldoende mate in een tijdige evaluatie van de doelmatig- en doeltreffendheid van de financiële relaties. Aangezien het toetsingskader voor dit specifieke onderzoek pas in 2005 ingevoerd is, is de verwachting dat de schappen in de verslaglegging over 2006 op deze punten substantieel beter zullen presteren.

De beoordeling van de jaarverslagen is inmiddels door de Bestuurskamer van de SER vastgesteld en aan de minister van SZW aangeboden. De bewindspersoon kan deze informatie meenemen in zijn jaarlijkse rapportage over de schappen aan de Tweede Kamer.

Meer informatie