Nieuwsberichten 1998-1999

Verslag raadsvergadering 17 december 1999

17 december 1999

Subcommissie MAC-waarden: norm voor schadelijke lasrook stapsgewijs aanscherpen

2 december 1999

SER doet in ontwerpadvies aanbevelingen aan bedrijfsleven en overheid om arbeidsdeelname ouderen te bevorderen

2 december 1999

SER-commissie Ruimtelijke Inrichting en Bereikbaarheid in ontwerpadvies: excellent vestigingsklimaat belangrijke leidraad voor ruimtelijk-economisch beleid

19 november 1999

SER-Commissie pleit voor versterking van de toetredingstrategie voor Midden- en Oosteuropese landen tot de Europese Unie

19 november 1999

SER-commissie Arbeid, Onderneming en Medezeggenschap (AOM): Voorstel wijziging vakantiewetgeving heeft ongewenste gevolgen

3 november 1999

Verslag raadsvergadering 15 oktober 1999

15 oktober 1999

SER in ontwerpadvies: kosten van verkeersonveiligheid doorberekenen aan weggebruikers en veroorzakers ongevallen

4 oktober 1999

SER wil deltaplan duurzame energievoorziening

30 september 1999

Verslag raadsvergadering 17 september 1999

17 september 1999

Nieuw ontwerpadvies Markt en Overheid: Overeenstemming over toetredingsregels marktactiviteiten overheid

13 september 1999

Rapport SER-Commissie Sociaal-Economische Deskundigen: Gezondheidszorg kan ondanks vergrijzing betaalbaar blijven

6 september 1999

Ontwerpadvies SER: Extra inkomenssteun langdurige minima en minima met kinderen

3 september 1999

Commissie voor Consumentenaangelegenheden: Richtlijnvoorstel Europese commissie bevordert E-commerce

2 september 1999

Commissie voor Consumentenaangelegenheden: Europese regels maken financiële diensten op internet transparant

1 september 1999

Internationale vereniging van sociaal-economische raden opgericht: Wijffels eerste voorzitter

5 juli 1999

SER-vergadering van 18 juni: Unanieme adviezen over sociale zekerheid, beroepsonderwijs, bedrijfspensioenfondsen en ruimtelijke ordening

21 juni 1999

Ontwerpadvies Markt en Overheid: Wet moet oneerlijke concurrentie tussen overheid en bedrijfsleven tegengaan

16 juni 1999

SER in ontwerpadvies kritisch over onderdelen SUWI-nota kabinet

10 juni 1999

SER in ontwerpadvies: Provincie moet regiefunctie krijgen bij ruimtelijke inrichting

9 juni 1999

SER in ontwerpadvies: In grote lijnen eens met modernisering wet verplichtstelling bedrijfspensioenfondsen

27 mei 1999

SER in ontwerpadvies: Leerlingwezen moet volwaardig alternatief blijven voor voltijds beroepsonderwijs

6 mei 1999

Natuur- en milieuorganisaties in SER-commissies

20 april 1999

Verslag raadsvergadering 16 april 1999

19 april 1999

Driekwart van de SER-adviezen is unaniem

19 april 1999

SER-jaarverslag 1998 in teken van arbeidsparticipatie

6 april 1999

Nieuw openbaar register Wabb

24 maart 1999

Nieuwe SER-voorzitter Wijffels geinstalleerd

19 maart 1999

Ontwerpadvies Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 2000-2004: Hoger onderwijs actiever betrekken bij arbeidsmarktknelpunten

15 maart 1999

SER-advies over fiscale oudedagsparaplu

26 februari 1999

Ontwerpadvies SER: SER-commissie doet voorstel voor integrale fiscale behandeling van oudedagsvoorzieningen

22 februari 1999

Ontwerpadvies over onverzekerbare risico's

27 januari 1999

Overheid en ondernemers moeten consumenten beter informeren over millenniumprobleem

26 januari 1999

Installatie nieuwe SER-voorzitter 19 maart 1999

26 januari 1999

SER in advies: Maatschappelijke kosten in Europees verband doorberekenen aan verkeer en vervoer

15 januari 1999

Dagelijks bestuur SER stelt commissie ruimtelijke inrichting en bereikbaarheid in

15 januari 1999

Raadsvergadering vrijdag 18 december vervalt

16 december 1998

SER-commissie adviseert over doelmatiger Europese sociale dialoog

2 december 1998

SER in ontwerpadvies: Maatschappelijke kosten in Europees verband doorberekenen aan verkeer en vervoer

26 november 1998

SER besluit tot reductie en hergroepering bedrijfscommissies

17 november 1998

SER publiceert leidraad voor de personeelsvertegenwoordiging

29 september 1998

Bijstand startende ondernemers gerichter inzetten als uitstroominstrument

23 september 1998

Prof. Drs. V. Halberstadt neemt SER-voorzitterschap tijdelijk waar

18 september 1998

Uitnodiging symposium SER en 150 jaar grondwet

31 augustus 1998

SER neemt vrijdag afscheid van Klaas de Vries

17 augustus 1998

SER publiceert nieuw voorbeeldreglement OR

3 juli 1998

SER-commissie arbeidsomstandigheden plaatst kanttekeningen bij voorstel tot herziening keuringsregimes arbeidsmiddelen

24 juni 1998

SER brengt vier unanieme adviezen uit

19 juni 1998

Ontwerpadvies over organisatie uitvoering sociale verzekeringen: Marktprikkel beter benutten voor reïntegratie

16 juni 1998

Ontwerpadvies SER: Gezondheidszorg kan meer bijdragen aan beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

12 juni 1998

Ontwerpadvies Kengetallen Koopkracht: Het ideale koopkrachtplaatje bestaat niet

12 juni 1998

Commissie voor Consumentenaangelegenheden: Bestaand consumentenrecht ook van toepassing op elektronische transacties

28 mei 1998

Ontwerpadvies SER: Kwaliteit etnisch ondernemerschap vergroten door beter stelsel van ondersteuning en advisering

26 mei 1998

Nieuw openbaar register Wet assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb)

18 mei 1998

SER brengt adviezen uit over arbeid, zorg en economische zelfstandigheid en het derde nationale milieubeleidsplan

15 mei 1998

SER-commissie in ontwerpadvies: Beschikbaarheid en toegankelijkheid kinderopvang vergroten

8 mei 1998

SER-commissie in ontwerpadvies over NMP3: Akkoord met verhoging energiebelastingen, verdeeld over nadere invulling

20 april 1998

SER-ontwerpadvies: Huidig ruimtelijk ordeningsbeleid behoeft aanpassing

1 april 1998

SER-ontwerpadvies: Krappere arbeidsmarkt belangrijkste uitdaging voor overlegeconomie

31 maart 1998

Ontwerpadvies schetst samenhangend pakket voor meer robuust belastingstelsel

31 maart 1998

SER brengt advies uit over Europese agenda 2000

20 maart 1998

SER acht ICT in onderwijs urgent

11 maart 1998

Uitbreiding Europese Unie dwingt tot scherpere prioriteitsstellingen in EG-begroting

26 januari 1998

SER kritisch over ontwerp hoger onderwijs en onderzoek plan 1998

16 januari 1998

SER brengt advies uit over grotestedenbeleid

16 januari 1998

Grotestedenbeleid en hoger onderwijs op agenda raadsvergadering

13 januari 1998

Lubbers, Kok en Van Veen gaan terug naar Wassenaar

7 januari 1998

Zoeken in nieuwsberichten
  Zoeken