Ministerraad stemt in met wetsvoorstel diversiteit in de top

Op 3 juli stemde de ministerrraad in met het wetsvoorstel van de ministers Dekker (voor Rechtsbescherming) en Van Engelshoven (Emancipatie), over een ingroeiquotum voor vrouwen in de raad van commissarissen van beursvennootschappen.
Diversiteit aan de top © Shutterstock

Naast het zogeheten ingroeiquotum moeten grote naamloze en besloten vennootschappen passende en ambitieuze streefcijfers vaststellen om de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de top en subtop van de onderneming evenwichtiger te maken.  

Verhouding in de raad van commissarissen van beursvennootschappen moet veranderen 

Het ingroeiquotum moet de man-vrouw verhouding in de raad van commissarissen van beursvennootschappen binnen enkele jaren zodanig veranderen dat de raad voortaan ten minste voor één derde deel uit mannen bestaat en voor tenminste één derde deel uit vrouwen. Doel van het wetsvoorstel is de diversiteit in de top van het Nederlandse bedrijfsleven te vergroten. Het wetsvoorstel is in lijn met het SER-advies Diversiteit in de top: tijd voor versnelling.

Het wetsvoorstel wordt na vijf jaar geëvalueerd en kent een horizonbepaling: acht jaar na inwerkingtreding vervallen het ingroeiquotum en de streefcijferregeling.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State te sturen. Dit advies en het wetsvoorstel worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Zie ook: Diversiteit in de top