Wet ingroeiquotum en streefcijfers per 1 januari van kracht

De wet ingroeiquotum en streefcijfers die recent is bekrachtigd door de Eerste Kamer is opgenomen in het Staatsblad en treedt op 1 januari 2022 in werking. Bedrijven zijn hierover recent per brief geïnformeerd door de demissionaire ministers van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Dekker (Rechtsbescherming).

diversiteitswet voor bedrijven © Shutterstock

Ontwerp - Algemene Maatregel van Bestuur
In de memorie van toelichting bij de wet heeft het kabinet aangekondigd dat het Besluit inhoud bestuursverslag wordt aangepast om grote vennootschappen te verplichten in het bestuursverslag te rapporteren over de voortgang over de streefcijfers en de plannen om deze te bereiken

Het Besluit inhoud bestuursverslag bevatte al een verplichting voor grote beursvennootschappen om te rapporteren over het diversiteitsbeleid. De ontwerp-Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), die recent ter internetconsultatie lag, voegt daaraan toe dat alle grote vennootschappen in hun bestuursverslag verplicht rapporteren over de feitelijke stand van zaken per boekjaar, de streefcijfers die zij hebben geformuleerd, de voortgang ten aanzien van deze zelf opgelegde streefcijfers, de plannen om deze te bereiken en de mate waarin de doelen zijn bereikt. Deze informatie, die vennootschappen moeten opnemen in hun bestuursverslag, komt overeen met de informatie die vennootschappen dienen te rapporteren aan de SER.

De ontwerp-AMvB zal na verwerking van ingestuurde opmerkingen in een zogenoemde voorhangprocedure voorliggen in de Eerste en Tweede Kamer.

Diversiteitsportaal

Vennootschappen die per 1 januari onder deze nieuwe quotum- en streefcijferwet gaan vallen, zijn over de wet geïnformeerd middels een brief van demissionaire ministers Van Engelshoven (OCW) en Dekker (Rechtsbescherming). Hierin wordt ook aangekondigd dat de SER een diversiteitsportaal ontwikkelt om bedrijven die onder de wet vallen te ondersteunen.

Lees meer over het diversiteitsportaal