Vooruitgang van het Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt

Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer per brief over het Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA).
Medewerker supermarkt met hesje met waarschuwingstekst om afstand te houden

Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA)

In maart 2018 is het Programma VIA gestart door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het Programma VIA richt zich op het verkleinen van de achterstanden op de arbeidsmarkt van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Dit doet Programma VIA door de inzet van acht pilots. Deze pilots richten zich op cruciale momenten in de loopbaan van mensen waarop achterstanden ontstaan en waar een aanpak een groot verschil kan maken.

Derde voortgangsbrief: stand van zaken en eerste resulaten

In deze brief wordt de stand van zaken van de pilots van het programma VIA, de eerste voorlopige en positieve resultaten en de impact van COVID-19 geschetst. Ook de vervolgstappen die er worden genomen om de resultaten in te zetten voor een structurele verbetering van de kansen voor mensen met een niet-westerse migratieachtergrond op de arbeidsmarkt komen aan bod. Steeds meer organisaties (scholen, werkgevers en overheden) weten beter wat ze moeten doen om de achterstanden van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond aan te pakken. Alleen door samenwerking kunnen structurele achterstanden en de impact van corona op kansengelijkheid, te lijf gegaan worden.
Het programma VIA nadert zijn eindfase. In de zomer van 2021 zijn de meeste pilots afgerond en zijn de resultaten beschikbaar.

Naar aanleiding van het SER-advies ‘Diversiteit in de top, tijd voor versnelling' gaat de minister in zijn brief ook in op specifieke maatregelen ten aanzien van culturele diversiteit in de top.  Via het programma VIA wordt onder andere ingezet op het vergroten van kennis en mogelijkheden voor monitoring en rapportage over culturele diversiteit.

Meer informatie