Voortgang van het Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt

Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer per brief over de voortgang van het Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA).
info op papier

Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond, zowel de eerste als de tweede generatie, hebben structurele achterstanden op de arbeidsmarkt. Ze hebben gemiddeld een lagere arbeidsparticipatie, slechtere contracten en een lager loon. Ook zijn ze vaker werkloos en zijn ze oververtegenwoordigd in de bijstand. Er is ook krapte op de arbeidsmarkt maar toch kunnen veel getalenteerde en goed opgeleide mensen met een niet-westerse migratieachtergrond geen baan vinden.

Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA)

In maart 2018 is het Programma VIA gestart door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het Programma VIA richt zich op het verkleinen van de achterstanden op de arbeidsmarkt van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Dit doet Programma VIA door de inzet van acht pilots. Deze pilots richten zich op cruciale momenten in de loopbaan van mensen waarop achterstanden ontstaan en waar een aanpak een groot verschil kan maken.

Tweede voortgangsbrief

In deze brief gaat minister Koolmees in op de samenwerking van alle partijen in de acht pilots en de stand van zaken van de uitvoering van de pilots. Daarnaast is er in de brief aandacht voor de aanvullend onderzoeken naar onder andere re-integratiemaatregelen en de evaluatie van het Programma VIA.

Meer informatie