Veiligheid en gezondheid op het werk in Europa moet beter: EU-Raad onderschrijft conclusies rapport

Op 10 december 2019 ging de EU-Raad akkoord met de ontwerpconclusies uit het rapport “De economie van het welzijn” van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers. Daarmee nodigt het de Europese Commissie uit om voor 2021-2027 een nieuw strategisch EU-kader te presenteren op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (verder te noemen VGW).
Eurorpese vlag © Shutterstock

De conclusies onderstrepen dat op basis van het bestaande kader enkele positieve resultaten zijn bereikt: diverse lidstaten hebben de nationale actieplannen aangenomen. Echter de Commissie, de lidstaten en de sociale partners worden aangespoord om hun inspanningen te vergroten.

Met name met betrekking tot verandering van het werkklimaat in het algemeen en specifiek op het gebied van:

 • Risico’s voor de mentale gezondheid
 • Werk gerelateerde ongelukken en ziektes
 • Integratie van invalide werknemers en ouderen

Blootstellingsgrenswaarden hoge prioriteit

Kanker is binnen de EU nog altijd de belangrijkste oorzaak van werk gerelateerde sterfgevallen. De hiermee verband houdende kostenpost voor uitgaven in het kader van de gezondheidszorg en productiviteitsverliezen, wordt geraamd op 4 tot 7 miljard euro per jaar.

Onlangs zijn voor 25 kankerverwekkende en mutagene stoffen bindende grenswaarden bepaald. De EU-Raad concludeert dat we er nog niet zijn en dat er grenswaarden moeten komen voor nieuwe gevaarlijke stoffen.

Behalve voor kankerverwekkende stoffen wordt in de raadsconclusies ingegaan op allerlei andere gevaarlijke stoffen zoals reprotoxische stoffen en nanomaterialen.

De EU-wetgeving inzake VGW en haar wetgeving inzake chemische stoffen leiden soms tot overlappingen of zelfs tegenstrijdige vereisten, die verwarring, administratieve lasten en rechtsonzekerheid tot gevolg kunnen hebben.

Voorkomen en wegnemen van gevaren

Ten gevolge van het gebruik van grenswaarden voor gevaarlijke stoffen op de werkplek, worden de lidstaten en de EU gevraagd:

 • Verdere bindende grenswaarden voor te stellen.
 • Bestaande grenswaarden te actualiseren.
 • Een leidraad voor het meten van bindende grenswaarden te ontwikkelen.
 • Coördinatie door transparante procedures te verbeteren.
 • Criteria voor wet- en regelgeving grenswaarden op te stellen.

De lidstaten dienen daarbij, overeenkomstig het nationale recht of nationale praktijk toe te zien op:

 • Het verbeteren van het toezicht op de gezondheid van werknemers in het algemeen.
 • En met name voor werknemers die aan specifieke gevaarlijke stoffen zijn blootgesteld, zowel tijdens de blootstelling, als ook voor de periode erna.
 • Het belang van risicobeoordeling.
 • Het benadrukken van preventieve maatregelen ter voorkoming van bedrijfsongevallen en beroepsziekten.

Goed VGW-beleid is goed voor iedereen

Een sterk VGW-beleid biedt tal van voordelen, waaronder:

 • Meer tevreden werknemers 
 • Minder lichamelijke en mentale gezondheidsproblemen
 • Betere prestaties en hogere productiviteit dankzij minder ziekteverzuim
 • Lagere ziektekosten
 • Behoud van deskundigheid. Oudere werknemers blijven langer in dienst

Meer informatie: