SER-delegatie licht advies Toekomstgericht beroepsonderwijs toe aan Tweede Kamer

Een SER-delegatie onder leiding van Mariëtte Hamer heeft aan de Vaste Kamercommissie van OCW het advies toegelicht over de terugloop van het aantal leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).
SER-delegatie licht advies Toekomstgericht beroepsonderwijs toe aan Vaste Kamercommissie van OCW.
Aanwezig waren Agnes Wolbert (PvdA), Daniel van der Ree (VVD), Mohammed Mohandis (PvdA) en Pieter Duisenberg (VVD). Zij hadden vooral vragen over het imago van de bbl en de rol van het bedrijfsleven en de overheid.

Bbl: kansen voor jongeren en samenleving

Hamer benadrukte dat er in Nederland een toenemende behoefte is aan modern geschoolde vakkrachten. Ook is de arbeidsmarkt steeds dynamischer gegeven de digitalisering en andere technologische ontwikkelingen. De SER wil daarom een halt toeroepen aan de terugloop in het aantal leerlingen dat kiest voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo. Juist hier liggen kansen voor jongeren en de samenleving als geheel.

Maatregelen overheid

De SER ziet ook voor de overheid mogelijkheden om bij te dragen aan het stoppen van de terugloop van het aantal bbl’ers. Het kabinet kan onder meer de Studiebijsluiter verplicht stellen, de doorstroming in de beroepsonderwijskolom verbeteren, de subsidieregeling voor bedrijven aanpassen en meer dan één instroommoment per jaar bevorderen.

Goed bekostigingssysteem voor stapelaars

Een goed bekostigingssysteem voor bbl’ers die willen doorstromen is ook een maatregel die de SER van harte toe zou juichen. Bbl’ers zijn veelal stapelaars. Zij zien zo kans om via stapelen tot een hoger niveau te komen. Het huidige bekostigingssysteem werkt hiertoe averechts, omdat scholen gestraft worden als studenten langer over de opleiding doen. Daarom pleit de SER ervoor om bekostigingsprikkels voor stapelen aan te passen en om te zetten in positieve prikkels.

Bbl is noodzaak én plezier

Op de vragen van de Kamerleden over het imago van de bbl en de rol van het bedrijfsleven hierbij gaf Hamer aan dat leerlingen op school vaak in de beroepsopleidende leerweg (bol) worden ‘geduwd’ in plaats van in de bbl. De bol heeft een beter imago. Er is dus meer voorlichting nodig om te laten zien hoe leuk en relevant de bbl is. De Kamerleden gaven aan het plezier van de bbl te kunnen ‘proeven’ en de noodzaak te zien van het stimuleren ervan. Het bedrijfsleven ziet dat ook en wil juist dat er meer bbl’ers komen. Zij kunnen er momenteel echter vaak niet aan komen.
De voorlichting over de bbl moet volgens de aanwezigen vroegtijdig van start gaan, al in het vmbo.