Kabinet omarmt aanbevelingen SER-advies over een toekomstgericht beroepsonderwijs

Het kabinet ziet noodzaak in het stimuleren van de instroom in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo.
Toekomstgericht beroepsonderwijs
Zij wil inzetten op een gebundeld bbl-offensief van werkgevers, werknemers en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) om zo te komen tot meer bbl-leerwerkplekken. Het SER-advies biedt hiervoor aanknopingspunten. Dat staat in een kabinetsreactie op het SER-advies Toekomstgericht beroepsonderwijs deel 1: voorstellen ter versterking van de beroepsbegeleidende leerweg van oktober 2016.

Toegankelijke portal

Bbl-studenten hebben volgens de SER betere arbeidsmarktkansen dan bol-studenten. Zij profiteren namelijk van de combinatie van werken en leren. Het kabinet wil daarom de bbl versterken. Zij neemt de aanbeveling van de SER over om daarbij in te zetten op het beter informeren van potentiële deelnemers over de bbl. Het kabinet vraagt de SBB een toegankelijke portal te maken met beschikbare studiekeuze-informatie over het mbo. Hierbij vindt het kabinet het van belang dat informatie over studiekeuze, baankansen en waar mogelijk verdienpotentieel een plaats krijgt op de portal.

Meer voorlichting over studiebijsluiter

De SER benadrukt in zijn advies ook het belang van de studiebijsluiter. Het kabinet gaat er daarom voor zorgen dat er meer voorlichting komt om de inzet, herkenbaarheid en vindbaarheid van de studiebijsluiter te vergroten. Ook komt er specifieke ondersteuning van de schooldecanen bij het gebruik van beschikbare informatie.

Kansensectoren

Om de instroom in de bbl te stimuleren, roept de SER alle betrokkenen op om de handen ineen te slaan en werk te maken van een offensief om het aantal ingevulde bbl-plekken te vergroten. Het kabinet geeft aan deze oproep gehoor door samen met werkgevers, werknemers en SBB te komen tot een gebundelde inzet op kansensectoren. Het is daarbij van belang om werkgevers in kansensectoren bewust te maken van de mogelijkheden die de bbl biedt. Kansensectoren zijn sectoren waar de bbl minder sterk geworteld is maar waar deze leerweg wel aansluit bij de inhoud van het werk.

Belang maatwerk en regio

Het kabinet concludeert: “Van het mbo wordt gevraagd om constant mee te bewegen en in te spelen op de vragen van studenten, bedrijfsleven en andere in- en extern betrokkenen. Dit vereist ruimte en de mogelijkheid om maatwerk te bieden. Ruimte die enkel kan worden geboden op het niveau van de regio. Binnen de regio moet worden gezocht naar de meest passende wijze om jongeren en werkenden leren en werken te laten combineren en om een sterke leercultuur onder middelbaar opgeleiden post te laten vatten.”
In het tweede deel van het SER-advies over het beroepsonderwijs gaat de SER in op de wijze waarop binnen regio’s de inrichting van het onderwijs beter afgestemd kan worden op de specifieke behoefte van de regio.