Hoe lossen we het nijpend tekort aan bedrijfs- en verzekeringsartsen op?

Het structurele tekort aan bedrijfs- en verzekeringsartsen is niet op korte termijn opgelost. Het capaciteitstekort is urgent en wordt steeds nijpender. Hierdoor kan de arbeidsgerelateerde zorg ernstig in de knel komen en kunnen de kosten voor zorg en sociale zekerheid oplopen.
Man en vrouw aan tafel in zakelijk gesprek © Shutterstock

Daarom wil de minister de druk op deze beroepsgroep verlichten met:

  • meer aandacht voor preventie van beroepsziekten;
  • taakdelegatie;
  • en het verbeteren van de samenwerking tussen arboprofessionals onderling en met de reguliere zorg.

Dit staat in een brief van demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), mede namens die van medische zorg, in reactie op het eindadvies van de Kwaliteitstafel bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde (Kwaliteitstafel).

Lees de kamerbrief

Maar er is meer nodig voor een goede toekomstbestendige arbeidsgerelateerde zorg. De Kwaliteitstafel adviseert om problemen fundamenteel aan te pakken door

  • De overheid structureel mee te laten betalen aan het kennis- en kwaliteitsbeleid;
  • Een opleidingsfonds (noodfonds) op te richten voor de duur van vier jaar. Hieraan zouden zowel de overheid als private partijen een financiële bijdrage moeten leveren (hybride).

Besluitvorming hierover vindt in een nieuw kabinet plaats. Ondertussen worden vervolgstappen voorbereid en de mogelijkheden voor structurele veranderingen verder verkend. Daarbij wordt ook de verbinding gemaakt met andere beleidsprogramma’s, zoals Arbovisie 2040, de uitwerking van de adviezen van de commissie Heerts en diverse trajecten op het gebied van gezondheidszorg.

Relevant nieuws

Advies gevraagd over de Arbovisie 2040
Eerste voortgangsrapportage over de aanbevelingen van de commissie Heerts

 


Meer weten over arbo, de toepassing van de Arbowet en goede arbeidsomstandigheden?

Dit staat er in de Arbowet en zo pas je ‘m toe.