Vervolgadviesaanvraag sociale ondernemingen en re-integratie

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de SER gevraagd een vervolgadvies uit te brengen over de vraag hoe publieke partijen, reguliere werkgevers en sociale ondernemingen kunnen samenwerken om daar allen meerwaarde van te hebben en daarmee tegelijkertijd kwetsbare groepen te laten profiteren. De adviesaanvraag was aangekondigd in de brief met adviesvoornemens van 10 maart 2017.
Positie sociale ondernemingen verbeteren
De adviesvraag is een vervolg op het eerdere verkennende SER advies Sociaal ondernemen (2015) en de Verkenning over sociale infrastructuur kwetsbare groepen binnen de Participatiewet van juni 2016.

De minister wil dat het nu gevraagde advies bijdraagt aan de verdere vorming van een visie van een volgend kabinet op sociaal ondernemen en op de wijze waarop de doelen van de overheid op het gebied van re-integratie en die van sociale ondernemers elkaar kunnen versterken.