Minister blij met concrete acties SER scholing OR-leden

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer zijn reactie gegeven op een onderzoek naar de ontwikkelingen in scholing van OR-leden dat in opdracht van de SER is verricht door ITS Radboud Universiteit Nijmegen.
Vergadering van de ondernemingsraad.
Uit het onderzoek blijkt onder meer dat 95 procent van de OR’en profijt heeft van de scholing en dat driekwart van de OR’en de rechten op scholing niet volledig benut. Dat heeft te maken met factoren als de economische crisis en werkdruk, maar ook met het ontbreken van een scholingsplan.

De minister juicht het dan ook toe dat de SER de uitkomsten van het onderzoek omzet in concrete acties. Zo maakt de SER een stappenplan dat OR’en kan helpen om te komen tot een scholingsplan. Daarnaast werkt de SER aan de bewustwording binnen het MKB dat kennis en vaardigheden nodig zijn om medezeggenschapstaken goed in te vullen. Ook ontwikkelt de SER een koerskaart die OR’en kunnen inzetten om hun werkzaamheden voor de zittingsperiode te prioriteren.