Tweede voortgangsrapportage maatregelen naar aanleiding van rapport commissie Heerts

Bij het verschijnen van het rapport “Stof tot nadenken” in mei 2020 kondigde het kabinet een pakket maatregelen aan. In juni 2021 verscheen de eerste voortgangsrapportage van toenmalig minister van SZW, Wouter Koolmees. Als vervolg hierop stuurde voormalig staatssecretaris van SZW Dennis Wiersma in december 2021 de tweede voortgangsrapportage per brief aan de Tweede Kamer.

Man in beschermingspak bij vaten met gevaarlijke stoffen. © Shutterstock

Lees de brief van voormalig staatssecretaris van SZW Dennis Wiersma

Enkele punten uit de tweede voortgangsrapportage betreffen de voortgang van de:

Tegemoetkomingsregeling Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB)

Uit de regeldruktoets eind 2021 door het Adviescollege Toetsing Regeldruk zijn geen bezwaren voortgekomen of verzoeken gedaan tot aanpassing van de regeling.

De volgende stap is het verwerken van de uitkomsten van zowel de uitvoeringstoetsen als de reacties uit de internetconsultatie tot een nieuwe versie van de tegemoetkomingsregeling. Vervolgens zal afstemming plaatsvinden met alle betrokken partijen. De streefdatum waarop de TSB-regeling in werking treedt is 1 juli 2022.

De TSB-regeling is opgebouwd langs vier hoofdlijnen die de kern vormen van de regeling:

 

 • De doelgroep is (ex-) werkenden (ook zzp’ers) met ernstige stoffengerelateerde beroepsziekten;
 • De hoogte en aard van de tegemoetkoming is één vast bedrag dat jaarlijks wordt geïndexeerd en in lijn ligt met bestaande regelingen voor asbest- en OPS-slachtoffers;
 • Kwalificatie door een deskundigenpanel dat ondergebracht wordt bij het bureau van het LEC-SB
 • Uitvoering van de regeling door de SVB in samenwerking met het IAS en experts die worden aangedragen door het LEC-SB en het deskundigenpanel.

Inrichting Landelijk Expertisecentrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten (LEC-SB)

 • De kwartiermaker van het LEC-SB heeft opdracht gekregen de organisatie in te richten. Zodra een voorstel daartoe is goedgekeurd zal het LEC-SB operationeel zijn;
 • Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) werkt aan een eerste werkbare lijst van ernstige stoffengerelateerde beroepsziekten. Op basis van die lijst kunnen panels van deskundigen worden samengesteld die de aanvragen voor kwalificatie als beroepsziekten beoordelen.

Doorlichting van de wetgeving voor gevaarlijke stoffen

 • Overtreding van artikel 4.2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt ‘direct beboetbaar’ en het bijbehorende normbedrag gaat omhoog (zie: beleidsregel boeteoplegging). De wijziging worden begin 2022 van kracht.

  Aanleiding hiervoor is dat organisaties waar wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen binnen de huidige wetgeving niet direct kunnen worden beboet, wanneer zij niet voldoen aan de nadere Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) verplichtingen voor blootstelling aan gevaarlijke stoffen. De prikkel voor het nemen van de juiste maatregelen ontbreekt daardoor en moedigt een afwachtende houding aan waar onmiddellijke actie gewenst is. De opgelegde boete is daarbij lager dan de boete bij het helemaal niet op orde hebben van een algemene RI&E.

 • Aanpassing van de beboetbaarheid bij overtreding van Artikel 4.10a Arbeidsomstandighedenbesluit.
  Hierin staat dat iedere werknemer de gelegenheid op een arbeidsgezondheidskundig onderzoek moet krijgen vóór aanvang van werkzaamheden waarbij blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan ontstaan. Een onderzoek dat opnieuw moet worden aangeboden door de werkgever, wanneer een collega van die werknemer is blootgesteld aan gevaarlijke stoffen en daardoor gezondheidsschade heeft opgelopen, dan wel er een aantoonbare ziekte is geconstateerd die het gevolg zou kunnen zijn van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. In die situatie moet een werkgever het onderzoek op eigen initiatief of op initiatief van betrokken werknemer aanbieden.

 • Wijzigingsvoorstel tot aanpassing in het Arbobesluit om de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA, voorheen Inspectie SZW) te helpen bij de handhaafbaarheid van de verplichtingen met betrekking tot gevaarlijke stoffen in het Arbobesluit. Deze aanpassingen hebben als doel dat werkgevers proactief hun verplichtingen met betrekking tot blootstelling aan gevaarlijke stoffen invullen. Een wijzigingsvoorstel wordt dit jaar verder uitgewerkt.

 • Met de NLA wordt daarnaast gesproken over mogelijkheden om blootstelling aan gevaarlijke stoffen terug te kunnen dringen. Daarbij wordt gekeken naar effectieve inzet van interventies en instrumenten in beleid, wet- en regelgeving en voor toezicht en handhaving.
Werken met gevaarlijke stoffen en maatregelen tegen arborisico’s

Werken met gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee die gevolgen kunnen hebben voor de arbeidsomstandigheden.
Wil je weten welke maatregelen je als werkgever of arbodeskundige moet nemen om medewerkers te beschermen tegen de gevolgen en risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen?
Raadpleeg dan het dossier gevaarlijke stoffen

Werkgevers- en werknemersorganisaties kunnen samen afspraken maken om deze arborisico’s zoveel mogelijk weg te nemen. Bijvoorbeeld in de vorm van een arbocatalogus.

Werkt jouw branche of sector met gevaarlijke stoffen? Overweeg je een eigen arbocatalogus te maken?
Ga naar het dossier Arbocatalogus

Bedrijven kunnen de oplossingen uit een arbocatalogus gebruiken bij het opstellen van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en voor het maken van het plan van aanpak. Is er sprake van een branche-RI&E dan weet de gebruiker bovendien dat de oplossingen goedgekeurd zijn door zowel sociale partners als de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Wil je meer informatie over de RI&E? Zoek je tools om zelf een RI&E te maken?
Ga naar het dossier RI&E

Meer weten over arbo, de toepassing van de Arbowet en goede arbeidsomstandigheden?

Dit staat er in de Arbowet en zo pas je ‘m toe.

Aanmelden nieuwsupdate

Blijf op de hoogte van wat de SER doet voor gezond en veilig werken.