Samenwerking en gezamenlijke methodiek belangrijk voor OEL (Grenswaarden op de werkplek)

Hoe maken we Europa een veiliger plek om te werken? Jaarlijks horen miljoenen mensen in Europa dat ze kanker hebben. Een deel van de gevallen is werkgerelateerd. En is te voorkómen, door duidelijke grenzen te stellen aan de kankerverwekkende stoffen zoals asbest en benzeen waarmee mensen werken. En dat liefst op Europees niveau, zodat een gelijke situatie ontstaat voor werkenden en bedrijven.

Staatssecretaris Tamara van Ark spreekt op de conferentie over de Europese discussie over een internationale methodiek voor OEL (grenswaarden) © Dirk Hol

De SER-subcommissie Grenswaarden op de Werkplek (GSW) organiseerde een conferentie op 10 en 11 februari bij de SER, om bij te dragen aan de Europese discussie over een internationale methodiek voor OEL (Occupational Exposure Levels) en samenwerking tussen wetenschappers.

Bescherming

Circa 70 mensen uit 15 landen, vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties, de Europese Commissie, en experts en beleidsmakers uit de lidstaten namen deel. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderstreepte de gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid en sociale partners. Joost Korte, Directeur-Generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie (EMPL) van de Europese Commissie, riep op tot bescherming van werkenden, “de belangrijkste resource in Europa”.

Dialoog

Veel deelnemers zeiden geïnspireerd te zijn door de locatie, het ‘huis van dialoog’, en de afwisseling van gespreksgroepen en plenair. Dat hielp om te praten over een Europese gemeenschappelijke methodiek voor het vaststellen van grenswaarden. Daarnaast om de samenwerking tussen landen en kennisinstituten te vergroten. Dit is zeker gelukt. Er bleek veel steun te zijn voor de zogenaamde risicobenadering, de benadering die we in Nederland hanteren bij het vaststellen van grenswaarden voor carcinogenen (kankerverwekkende stoffen). Over het belang van meer samenwerking was ook iedereen het eens.

Vervolg

De input aan de gesprekstafels en tijdens de plenaire discussies zal als basis worden gebruikt voor een rapport over vervolgstappen. Het rapport zal worden aangeboden aan alle relevante actoren op EU niveau: de Europese Commissie, de leden van de Working Party Chemicals en de lidstaten.