Investeren in Europese samenwerking

Half juli 2020 zal de Europese Raad van ministers zich buigen over de voorstellen van de Europese Commissie voor een herziene van de Europese meerjarenbegroting (MFK) en Europese herstelinstrumenten.
Investeren in Europese samenwerking © Shutterstock
De Denktank Coronacrisis adviseert regering en parlement in zijn advies Investeren in Europese samenwerking de voorstellen van de Europese Commissie voor het MFK en het herstelplan constructief-kritisch tegemoet te treden.

De Denktank adviseert het herstelplan vooral te beoordelen op effectiviteit in het bevorderen van productieve investeringen en structurele hervormingen in de lidstaten. Leidraad zou moeten zijn een betere werking van een eerlijke interne markt, het vergroten van de verdiencapaciteit en het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden van mensen en bedrijven in de gehele Europese Unie.

Vertrouwenwekkende perspectieven

De Denktank benoemt een aantal punten waarop verbeteringen in de voorstellen van de Europese Commissie mogelijk en gewenst zijn. Tegelijkertijd is het van belang om op korte termijn tussen 27 lidstaten overeenstemming te bereiken over dit pakket. Dat kan vertrouwenwekkende perspectieven voor burgers en bedrijven in de gehele Unie scheppen; daardoor kan de steun waarop zij zijn aangewezen ook tijdig worden gegeven. Dat alles is van belang om Europa – en daarmee ook Nederland – veerkrachtig uit deze crisis te laten komen.

Lees het briefadvies Investeren in Europese samenwerking