SER adviseert over samenstelling raadzetels 2020-2022

De SER constateert dat er voor de komende zittingsperiode geen wijzigingen aan de orde zijn in de organisaties die leden mogen benoemen in de SER. Wel adviseert de SER de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om de verdeling van zetels tussen de vakcentrales (werknemersorganisaties) enigszins te wijzigen. Aan ondernemerszijde blijft de zetelverdeling ongewijzigd.

SER Raadszaal © Dirk Hol

Verandering in zetelverdeling bij vakcentrales

De SER adviseert de verdeling van de elf beschikbare zetels enigszins te wijzigen. Grondslag voor de zetelverdeling is het aantal leden van de vakorganisaties. Op basis van vergelijking van de ledenaantallen komt FNV een zetel meer toe en VCP een minder. VCP krijgt daardoor een zetel (in plaats van twee) en FNV acht zetels (in plaats van zeven). CNV behoudt twee zetels.

Geen wijziging zetels bij ondernemers

De SER adviseert de zetelverdeling aan ondernemerskant ongewijzigd te laten. De drie centrale ondernemersorganisaties die in de SER zitten, zijn het erover eens dat de huidige zetelverdeling gehandhaafd kan blijven: VNO-NCW zeven, MKB-Nederland drie en LTO Nederland één.

Adviesaanvraag

Elke twee jaar, voorafgaand aan de nieuwe zittingsperiode, vraagt de minister van SZW de SER of er aanleiding bestaat het Koninklijk Besluit te wijzigen waarin de benoemingsgerechtigde organisaties van ondernemers en werknemers worden aangewezen. De komende zittingsperiode loopt van 1 april 2020 tot en met 31 maart 2022.


Download: