Tijdelijke regeling crisisdienstverlening COVID-19

Als onderdeel van het sociaal pakket stelt het kabinet tijdelijk aanvullende crisisdienstverlening beschikbaar. Met deze regeling kunnen mensen die door de coronacrisis geen werk meer hebben, geholpen worden aan een baan. Hierbij is bijzondere aandacht voor jongeren, mensen uit de banenafspraak en zelfstandige ondernemers.
© Unsplash

De dienstverlening op maat bestaat uit een vernieuwde aanpak in 35 Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s). Mensen krijgen dichtbij en ongeacht of en welke uitkering ze hebben, passende dienstverlening die bestaat uit extra begeleiding en waar nodig loopbaanadvies, (om)scholing en hulp bij schulden. In de regionale mobiliteitsteams werken de rijksoverheid, gemeenten, UWV, SBB, werkgeversorganisaties, vakbonden en onderwijsinstellingen samen in een arbeidsmarktregio.

Meer informatie

De regeling is op 22 maart 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Bekijk ook dit overzicht van regelingen en subsidies voor leven lang ontwikkelen.