Minister Wiebes overlegt met SER over EU-Voorjaarstop

Onder voorzitterschap van Mariëtte Hamer voerde minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat een consultatief overleg met een delegatie van de SER ter voorbereiding van de EU-voorjaarstop. De centrale werkgevers- en werknemersorganisaties waren ruim vertegenwoordigd. Aan het gesprek namen onder meer de volgende voorzitters deel: Hans de Boer (VNO-NCW), Fried Kaanen (MKB), Marc Calon (LTO Nederland), Han Busker (FNV), Maurice Limmen (CNV) en Nic van Holstein (VCP).
Eric Wiebes, Minister van Economische Zaken en Klimaat. © Rijksoverheid

Nederlandse Klimaat-agenda in Europees perspectief

Minister Wiebes benoemde de goede stand van de Nederlandse economie maar stelde vast dat er ook een klimaatprobleem is. In verband daarmee bracht hij de noodzaak van het Klimaatakkoord in Europees perspectief onder de aandacht. Hiervoor is draagvlak benodigd bij de Nederlandse burger, dit draagvlak ‘gaat door de portemonnaie’. De sociale partners beaamden het belang van de energietransitie.

Eensgezind

Sociale partners waren eensgezind over de meeste onderwerpen die aan de orde kwamen zoals het versterken van de EMU, het belang van de sociale dialoog, het belang van de nieuwe sociale pijler van Gotenburg en het belang van eerlijke arbeidsmobiliteit. In dit laatste verband was er steun voor het voorstel van de Europese Commissie om te komen tot een Europese Arbeidsinspectie. Eensgezind was men ook over de noodzaak om een harde Brexit te voorkomen. Verschillende sprekers legden een verband tussen de Brexit-discussie en het eerdere SER-advies over TTIP (het investerings- en vrijhandelsverdrag met de VS) waarin een sociale en duurzame beoordelingsmaatstaf voor handelsverdragen is opgenomen. De EU heeft de schaal om via handelsovereenkomsten op te komen voor fundamentele arbeidsnormen.

Diverse arbeidsmarkt onderwerpen

Wat betreft de positie van ZZP-ers en flexibele arbeid verwezen de werknemersorganisaties naar de Europese aanbevelingen op dit gebied. Eurocommissaris mw. Thyssen komt hierover spreken bij de SER op 12 april as. ‘Over de vele sociale en arbeidsmarktonderwerpen zou het ook nuttig zijn een afzonderlijk consultatief overleg te houden met de minister van SZW’ stelde voorzitter Mariëtte Hamer.

Energietransitie en werkgelegenheid

Mariëtte Hamer sloot af met de melding aan het adres van de minister dat de SER bezig is om voor het kabinet een advies over energietransitie en werkgelegenheid te maken: “De SER hoopt met dit met advies een bijdrage te leveren om de ambitie die u uitspreekt gezamenlijk waar te maken.”