Stroomschema over medezeggenschapsrechten bij faillissement

Er is nog veel onbekendheid over de vraag of de regels voor medezeggenschap ook bij een faillissement gelden. De SER publiceert daarom een stroomschema dat inzichtelijk maakt welke medezeggenschapsrechten van toepassing zijn voorafgaand aan en tijdens een faillissement. Het is bestemd voor werknemers, werkgevers en curatoren.
Stroomschema over medezeggenschapsrechten bij faillissement.
Het stroomschema is een vervolg op het advies van de SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap van december 2015. Medezeggenschapsregels, zoals de Wet op de ondernemingsraden, zijn ook voor en tijdens faillissement van toepassing. Maar in de praktijk blijkt dat de OR vaak niet wordt geraadpleegd of geïnformeerd. Dat geldt niet alleen voor de fase waarin het faillissement dreigt, maar ook als het faillissement inmiddels is uitgesproken en er een curator is aangesteld. Uit onderzoek blijkt dat ten onrechte vaak wordt verondersteld dat de medezeggenschapsregels in deze situaties niet gelden.

De SER stelde in dit advies onder meer voor expliciet aandacht aan dit onderwerp te besteden in de scholing van curatoren. Hij heeft hiertoe contact opgenomen met de twee verenigingen voor insolventie-advocaten. Bovendien zal de SER er bij het landelijk overlegorgaan van rechters-commissarissen op aandringen dat de rechter-commissaris bij het toezicht op de curator nadrukkelijk ook toeziet op de naleving van de medezeggenschapsregels.