Minister OCW roept culturele sector op arbeidsmarktagenda op te stellen

Minister Bussemaker van OCW roept de partners in de culturele en creatieve sector op om een gezamenlijke arbeidsmarktagenda op te stellen, met sectorbrede uitgangspunten voor de korte en middellange termijn. Dit staat in de beleidsreactie van de minister – mede namens de minister van SZW – op de gezamenlijke verkenning van SER en de Raad voor Cultuur (RvC) van de arbeidsmarkt van deze sector en een aanvullend advies van de RvC over versterking van de arbeidsmarktpositie van kunstenaars.
Arbeidsmarkt. Onderweg naar het werk.

Een gezamenlijke arbeidsmarktagenda moet leiden tot:

  • Een code voor goed opdrachtgeverschap, goed werkgeverschap en goede omgang met vrijwilligers, in het verlengde van de Governance Code Cultuur; 
  • Het vergroten van de bereikbaarheid van scholing (o.m. voor zzp’ers en leven lang leren); 
  • De toepassing van en verspreiding van kennis over arbeidsmarktregels.

De minister stelt middelen beschikbaar om de uitvoering van deze agenda te ondersteunen.

In haar beleidsreactie roept de minister de sociale partners en brancheverenigingen binnen de verschillende deelsectoren verder op om met elkaar in gesprek te gaan over honoreringsrichtlijnen. Tevens acht zij het van belang dat wordt gekomen tot een integrale aanpak bij de ondersteuning van ondernemerschap in de sector.