SER roept op tot actie voor ontwikkelen sterke leercultuur in Nederland

Geef topprioriteit aan het ontwikkelen en beter benutten van vaardigheden en talenten van werkenden, zodat zij op de werkvloer kunnen doen waar ze goed in zijn. Werk aan een sterke leercultuur bij individuen, arbeidsorganisaties en opleidingsinstellingen en zorg dat iedereen de vaardigheden heeft om mee te kunnen doen in de samenleving. Deze drie topprioriteiten noemt de OECD in haar Skills Strategy Diagnostic report: Netherlands . De SER pakt de handschoen op en vraagt alle betrokkenen om tot een gezamenlijke actieagenda te komen om verdere uitwerking te geven aan de aanbevelingen. Dit kan leiden tot een nationaal akkoord waarin overheden, sociale partners, onderwijsinstellingen en andere stakeholders werken aan een sterke leercultuur.
Bijeenkomst Nationale Skills Strategie.

Topprioriteiten voor Nederland

Volgens de OECD doet Nederland het ten opzichte van andere landen goed, maar er is zeker ruimte voor verbeteringen. Dat is ook nodig vanwege de snelle technologische ontwikkelingen en de grotere dynamiek op de arbeidsmarkt. De OECD noemt drie topprioriteiten voor Nederland:

  • Stimuleer de ontwikkeling en betere benutting van vaardigheden en talenten van iedereen. Vooral kwetsbare groepen met lage skills niveaus hebben volgens de OECD aandacht nodig. Onder hen bevinden zich bijvoorbeeld circa 2 miljoen mensen die niet de basisvaardigheden hebben om te lezen, te rekenen en gebruik te maken van computers, sociale media en dergelijke.
  • Stimuleer het ontwikkelen en beter benutten van vaardigheden en talenten op de werkplek, onder andere door werkplekken zo in te richten dat werkenden zich verder kunnen ontwikkelen. Dit kan bijvoorbeeld door taken te rouleren of teams meer verantwoordelijkheden te geven. Dit is niet alleen nodig om de productiviteit en concurrentiekracht van bedrijven te versterken, maar ook om plezier in het werk en duurzame inzetbaarheid te vergroten. 
  • Bevorder een sterke leercultuur in Nederland. Blijven leren en ontwikkelen is cruciaal om te slagen in de loopbaan. Dat besef is nog niet overal stevig genoeg doorgedrongen, bij individuen niet, bij arbeidsorganisaties niet en bij opleidingsinstellingen niet. Hier valt nog veel te winnen.

SER-voorzitter Mariëtte Hamer: “Een goede en arbeidsmarktrelevante opleiding is belangrijk, maar niet genoeg. Wendbaar zijn, weerbaar zijn. Dat is van doorslaggevend belang, zowel op de arbeidsmarkt als in de samenleving. Het vermogen om te blijven leren en jezelf verder te ontwikkelen gedurende je hele (levens)loopbaan is cruciaal om mee te kunnen doen.”

Gezamenlijke aanpak

Om de Nederlandse ambities te realiseren is volgens de OECD een gezamenlijke aanpak nodig van alle betrokkenen. Veel van de kansen om resultaten verder te verbeteren, bevinden zich namelijk in maatschappelijke domeinen waarin de overheid een beperktere invloed heeft. Daarom is collectieve actie volgens de OECD misschien wel de grootste uitdaging voor Nederland. Voor een betere ontwikkeling en benutting van vaardigheden moeten overheden, individuen, sociale partners, aanbieders van onderwijs en andere betrokken partijen samen verantwoordelijkheid nemen en gezamenlijk in actie komen. Een nationaal akkoord kan de basis vormen voor de uitwerking van een strategie voor Nederland.

Nu horen we het ook eens van anderen”, aldus Mariëtte Hamer. “We moeten nu echt aan de slag. De tijd van denken en schrijven is voorbij. Actie is geboden.”

Brede actieagenda

De SER wil aan de slag en verkent vandaag de mogelijkheid om samen met publieke en private partijen een actieagenda op te stellen. De actieagenda dient als input voor het komende kabinet om samen met stakeholders tot afspraken te komen.
De actieagenda richt zich op gemeenschappelijke ambities en een uitwerking daarvan in concrete actielijnen. Dat vraagt om steun en betrokkenheid van alle stakeholders.

Andreas Schleicher, directeur Education & Skills bij OECD: “In het verleden was de inspanning nodig van de gehele maatschappij om de dijken en kanalen te bouwen die Nederland beschermden tegen overstromingen en die het mogelijk maakten om nieuw land te winnen om te bewonen en te bebouwen. Nu moeten de Nederlanders opnieuw al hun talenten aanspreken om tot collectieve actie te komen. Ditmaal om de basisvaardigheden van de natie op te bouwen. Dat zal de fundering zijn waarop het land haar toekomst veilig stelt voor toekomstige generaties.”

Achtergrond en aanleiding

In een dynamische economie en arbeidsmarkt worden skills steeds belangrijker. Daarom ontwikkelde het kabinet samen met de SER een nationale skills-strategie. De OECD ondersteunde dit proces met het skills strategy framework dat eerder is toegepast in onder andere Noorwegen en Oostenrijk. Dit framework biedt een strategische benadering bij het ontwikkelen, activeren en effectief benutten van skills en het verder versterken van het skills-systeem. Lees verder

Lees ook het volledige OECD Skills Strategy Diagnostics report: Netherlands

Wat zijn skills?

Het Engelse skills dekt eigenlijk niet goed ons Nederlandse woord vaardigheden, het is breder dan dat. Het gaat om zowel cognitieve als niet cognitieve skills. Basisvaardigheden zijn erg belangrijk, lezen, schrijven, rekenen, maar ook digitale basisvaardigheden en probleemoplossend vermogen. De ontwikkeling van vakspecifieke kennis en vaardigheden is nog steeds cruciaal. En op niet cognitief gebied speelt persoonlijke ontwikkeling een heel belangrijke rol, net als sociale en communicatieve vaardigheden, creativiteit, leren leren, motivatie, zelfreflectie en identiteit.