Kamerbrief tussenrapportage onderzoek burn-outklachten

Het aantal werkenden dat kampt met burn-outklachten stijgt gestaag, zo blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en CBS over de jaren 2007 t/m 2018. Dat laat het eerste deel van het onderzoek naar burn-outklachten in relatie tot werk-privé omstandigheden en bredere maatschappelijke ontwikkelingen zien, dat onder andere door TNO in opdracht van het Ministerie van SZW wordt uitgevoerd.

Vermoeide vrouw aan bureau met laptop © Shutterstock

Het tweede deel van het onderzoek, naar de oorzaken van deze stijging, wordt op dit moment uitgevoerd. Dit is te lezen in de brief van 19 december 2019 van staatssecretaris van Ark van SZW aan de Tweede Kamer.

Risicogroepen en -sectoren

Burn-outklachten komen voor bij alle groepen werknemers. Vooral laagopgeleide vrouwen tussen 25 en 34 jaar geven vaker aan burn-outklachten te ervaren. Ook geven met name werknemers in de thuiszorg en in het primair onderwijs aan meer burn-outklachten dan de gemiddelde werknemer in Nederland te ervaren.

Combinatie van factoren

Het tweede deel van het onderzoek richt zich op de achterliggende oorzaken van de stijgende burn-outklachten. Deze liggen mogelijk op het domein van de privé-werkbalans en bredere maatschappelijke ontwikkelingen. Het doel ervan is om handvatten te identificeren en burn-outklachten aan te pakken. Daarbij zal ook worden ingegaan op de risico’s voor specifieke groepen, waaronder jongeren.

TNO heeft een eerste beeld van mogelijke oorzaken onderzocht, dat als basis dient voor verdere verdieping. Werknemers die burn-outklachten ervaren geven als oorzaak veelal een combinatie van factoren aan. Deze kunnen zowel op het werk liggen, maar ook met de privésituatie te maken hebben.
Veelgenoemde voorbeelden zijn:

  • Te hoge taakeisen
  • Weinig steun van leidinggevende
  • Weinig zelfvertrouwen in het werk
  • Slechte financiële situatie/onvrede salaris
  • Minder veerkracht

In de brief van staatssecretaris van Ark wordt echter aangegeven dat uit dit eerste beeld nog geen definitieve conclusies kunnen worden getrokken.

Brede aanpak

De staatssecretaris concludeert dat de trend van een stijgend aantal klachten een hardnekkig en veelkoppig verschijnsel is. Het zorgt voor persoonlijk leed bij werknemers en hun directe omgeving en voor hoge kosten voor werkgevers en de samenleving.
Dit vergt een brede aanpak en investering in brede maatschappelijke samenwerking met diverse partijen.

Vervolg

De eindresultaten van het gehele onderzoek worden in de tweede helft van 2020 verwacht. Op basis daarvan besluit de staatssecretaris over eventueel nader beleid en/of inzet van andere instrumenten.

Meer informatie