Zijn werkgevers verplicht de or te betrekken bij de NOW tegemoetkoming?

De SER krijgt van or-leden de vraag of zij een wettelijk recht hebben wanneer de ondernemer een tegemoetkoming aanvraagt op grond van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Vooral nu er bij de verlenging een inspanningsverplichting geldt om werknemers te stimuleren aan bij– of omscholing te doen. De SER geeft aan wat er mogelijk is op dat vlak.
Overleg in de vergaderzaal © Shutterstock

Tijdelijke overbrugging

De regering heeft 31 maart 2020 de NOW, de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid, bekend gemaakt. Werkgevers die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met mimimaal 20 procent omzetverlies, kunnen een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten. Het kabinet heeft op 20 mei jl. bekend gemaakt dat de NOW-regeling - onder aangepaste voorwaarden - wordt verlengd. Een aanvullende voorwaarde wordt de inspanningsverplichting voor werkgevers om hun werknemers te stimuleren aan bij– of omscholing te doen. De regeling en de toelichting zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid
De SER werd door het kabinet al voor corona gevraagd een actie-agenda op te zetten voor een positieve leercultuur. Deze actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen biedt op de website tips, informatie en ervaringen, onder meer over bij– of omscholing.

Informeren medewerkers

Uit de regeling blijkt dat de werkgever verplicht is de ondernemingsraad (or) of de personeelsvertegenwoordiging (pvt) te informeren over de tegemoetkoming. Als er geen or of pvt is ingesteld, informeert de werkgever de medewerkers. Daarmee laat de werkgever zien dat hij zich inspant voor behoud van werkgelegenheid en het doorbetalen van de lonen. Daarnaast kan de werkgever met zijn medewerkers bespreken welke andere maatregelen nodig zijn om deze periode te overbruggen. Als het goed is informeert de werkgever ook de or, pvt of medewerkers over hoe de werknemers worden gestimuleerd deel te nemen aan bij- of omscholing.

Overeenstemming over ontslag van 20 en meer medewerkers

Wanneer een werkgever die subsidie ontvangt twintig of meer werknemers wil ontslaan moet hij met de vakbonden overeenstemming hebben over de noodzaak van het ontslag. Komen de werkgever en de vakbonden niet tot overeenstemming, dan kunnen ze een beroep doen op de Commissie voor geschilbeslechting van de Stichting van de Arbeid.

Informatierecht van de or

In de NOW wordt niet verwezen naar de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Als een bestuurder niet aan zijn informatieplicht voldoet, dan kan de or wel gebruikmaken van zijn informatierecht uit de WOR. Het informatierecht is vastgelegd in artikel 31 WOR. Benoem specifiek welke informatie u van de bestuurder wilt hebben. Vraag er bij voorkeur om de informatie schriftelijk te ontvangen.

Andere bepalingen

Naast het aanvragen van de NOW kan de werkgever ook op andere manieren inspelen op de coronacrisis. Het hangt af van de maatregel hoe de or wordt betrokken en welke bevoegdheden de or heeft. Zo kunnen aanpassingen in het arbeidsomstandighedenbeleid worden voorgesteld (instemmingsplichtig), maar ook belangrijke financieel-organisatorische veranderingen (adviesplichtig). Onderzoek als or en bestuurder per maatregel hoe medezeggenschap betrokken wordt en maak daar afspraken over. Dreigt de onderneming failliet te gaan, dan is snel schakelen van or en bestuurder noodzakelijk. Kijk voor meer informatie over de rol van medezeggenschap bij faillissement op de SER website.

Vragenservice ondernemingsraden

Als u wilt weten hoe u de wet op de ondernemingsraden (WOR) toepast, of een geschil heeft op het gebied van medezeggenschap, neem dan contact op met de vraagbaak van de SER. U kunt uw vraag per mail stellen of bellen met t 070 3 499 561. Als u persoonlijk advies wilt over uw situatie, kunt u het beste contact opnemen met een medezeggenschapsopleider/-adviseur. Op de SER-website vindt u een overzicht van gecertificeerde opleiders en van gecertificeerde opleidingsbureaus.