Maatwerk van belang voor toekomstgericht beroepsonderwijs

De SER-commissie Arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken ging gisteren in gesprek met mbo-sectordirecteuren uit het hele land. Aan dialoogtafels spraken de deelnemers met elkaar over een betere aansluiting van het mbo op de dynamische arbeidsmarkt, een sterke verbinding tussen het onderwijs en bedrijfsleven en een optimale doorstroom in de beroepskolom. De SER-commissie laat zich voor haar advies niet alleen voeden door dit gesprek. Binnenkort vinden gesprekken plaats met docenten en praktijkbegeleiders en met studenten.
SER in gesprek met mbo-sectordirecteuren over vervolgadvies beroepsonderwijs.

Maatwerk voor alle betrokkenen

Het is volgens de deelnemers aan het gesprek van groot belang dat er voldoende maatwerk en flexibiliteit in het mbo komt voor zowel leerlingen, docenten als bedrijven. Deze ruimte is nodig voor een goede aansluiting op de arbeidsmarkt, een stevige relatie met het bedrijfsleven en een optimale doorstroom in de beroepskolom. De belemmeringen die scholen hierbij ervaren kunnen ze overigens deels zelf oplossen door bijvoorbeeld een andere interpretatie van sommige regels.

Aandacht voor praktijkleren

Het leren in de praktijk is heel belangrijk en zou meer en beter benut moeten worden volgens de deelnemers. Ook het aantal stage-uren dat is vastgesteld voor leerlingen is te weinig. Er is bij bedrijven en leerlingen juist meer behoefte aan stage en praktijkleren.
Leerlingen breed opleiden en vaardigheid in ‘leren leren’ zijn belangrijk om hen goede kansen te geven op de arbeidsmarkt. Het is essentieel dat leerlingen hun passie kunnen volgen en dat de relatie met de arbeidsmarkt goed in de gaten wordt gehouden. Dat kan op gespannen voet met elkaar staan.
Een groot zorgpunt zijn de leerlingen op niveau 1 en in sommige sectoren ook op niveau 2, voor wie de kansen op de arbeidsmarkt alsmaar kleiner worden. Het is zeer de vraag of deze leerlingen werk zullen vinden. Voor deze groep zou de Participatiewet beter ingezet moeten worden.

Aanpassingsvermogen mbo moet omhoog

Samenwerking tussen de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven is volgens iedereen cruciaal, te meer omdat beroepsopleidingen de snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt moeten bijbenen. Om de relatie tussen het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs te verstevigen is een open gesprek nodig en moet men elkaars taal verstaan. Men zou met enige regelmaat bij elkaar over de vloer moeten komen. Laat docenten bijvoorbeeld stage lopen bij bedrijven en haal mensen uit de praktijk in de school. Er zijn interessante initiatieven in het mbo, waarbij de opleidingen zijn verplaatst naar de werkvloer van een bedrijf of instelling.

De SER schreef eind 2016 een eerste advies over het beroepsonderwijs. Daarin lag de focus op het belang van praktijkleren en de versterking van de beroepsbegeleidende leerweg.