SER licht advies Kindvoorzieningen toe in Tweede Kamer

Een SER delegatie onder leiding van Mariëtte Hamer lichtte vandaag het SER-advies 'Gelijk goed van start. Visie op het toekomstige stelsel van voorzieningen voor jonge kinderen' toe aan de Vaste Kamercommissie van SZW.
SER licht advies Kindvoorzieningen toe in Tweede Kamer. Op de foto Michaël van Straalen (VNO-NCW), Mariëtte Hamer (SER) en Brigitte van der Burg (VVD).

De toelichting vond plaats met oog op het Algemeen Overleg over Kinderopvang van 9 maart. Aanwezig waren Linda Voortman (Groenlinks), Keklik Yücel (PvdA), Pieter Heerma (CDA), Bas van ‘t Wout (VVD) en Steven van Weijenberg (D66). Van de zijde van de sociale partners en kroonleden namen deel Michaël van Straalen (VNO-NCW), Guusje Dolsma (VNO-NCW), Catalene Passchier (FNV), Elwin Wolters (VCP) en Bas ter Weel (Kroonlid/CPB).

Mariëtte Hamer besprak de hoofdlijnen van het advies na een inleidend filmpje. Zij gaf aan dat het advies voortkwam uit een breed gedragen motie van de heer Weijenberg en dat het advies onderdeel uitmaakt van het brede advies over Werken en Leven in de toekomst dat de SER op dit moment voorbereidt. Zij noemde als hoofdconclusie dat voorzieningen voor jonge kinderen een belangrijk arbeidsmarktinstrument zijn, een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen, het verminderen van achterstanden en het bevorderen van gelijke kansen. Vanwege deze effecten loont het om te investeren in kindvoorzieningen.

Michaël van Straalen noemde voorzieningen voor kinderen tot vier jaar cruciaal voor de kennis en ontwikkeling van kinderen. Naar zijn mening is extra aandacht en ondersteuning van kinderen met een achterstand noodzakelijk. Waar iemands wieg staat, bepaalt nog steeds in belangrijke mate wat iemands levenskansen zijn. ‘Voorkomen is beter dan genezen’, zo stelde hij. Als samenleving moeten we investeren om kinderen gelijke kansen te geven.

Catalene Passchier ging in op de SER voorstellen voor verbetering van de kwaliteit en de financiële toegankelijkheid van kinderopvang. Investeringen in de kwaliteit van de opvang zijn wenselijk, evenals het bevorderen van een systeem van continue professionalisering. Verder stelde zij dat het onwenselijk is dat juist in het spitsuur van het leven de kosten voor de opvang van 0-4-jarigen zo hoog zijn. Ouders hebben behoefte aan een stabiel en betaalbaar systeem waarbij het in de rede ligt dat de overheid in de toekomst een groter deel van de kosten op zich neemt.

Tot slot noemde Bas ter Weel het advies een gedegen, onderbouwd advies waarin op basis van onderzoek aangetoond wordt dat investeren in jonge kinderen loont en dat hierdoor achterstanden verminderen.

Vervolgens kwamen vragen van Kamerleden aan de orde. In de gedachtewisseling ging het ondermeer over de vraag of kinderopvang vrijblijvend zou moeten blijven als de effecten van de voorgestelde maatregelen onvoldoende zouden blijken te zijn, het effect van kindvoorzieningen op arbeidsparticipatie van met name vrouwen en de kosten van de voorgestelde maatregelen. Daarnaast hoe dit advies richting de volgende kabinetsformatie het beste kon worden opgepakt en welk ministerie de regie moet hebben inzake kinderopvang.

SER licht advies Kindvoorzieningen toe in Tweede Kamer.

© Dirk Hol