Hybride Werken aangeboden aan Tweede Kamercommissie SZW

Tweede Kamerleden Van Beukering, Smals, Kuzu, Maatoug, Palland en Simons bespraken op 15 juni het SER-advies Hybride werken met een SER-delegatie bestaande uit Steven van Eijck, Kroonlid Femke Laagland en sociale partners Mario van Mierlo (VNO-NCW) en Jessica van Ruitenburg (FNV). Een actueel gesprek, aangezien de avond tevoren in de Tweede Kamer was gedebatteerd over de wet Werken waar je wilt.

Hybride Werken aangeboden aan Tweede Kamercommissie SZW © Dirk Hol

Redelijkheid en billijkheid

Steven van Eijck onderstreepte in zijn inleiding dat hybride werken geen doel op zich is maar tot “meer werkgeluk kan leiden” en kansen biedt aan zowel werkgevers, werknemers als samenleving. Ook noemde hij het mentaal welzijn van thuiswerkenden, goede arbeidsomstandigheden en het belang van digitale vaardigheden. Femke Laagland ging in op nut en noodzaak van wettelijke kaders voor hybride werken en verklaarde waarom de SER adviseert redelijkheid en billijkheid als toets in te voeren. Dit biedt mogelijkheden om maatwerk en zeggenschap voor zowel werkgevers als werknemers te realiseren, door het bevorderen van het goede gesprek tussen partijen en het formuleren van organisatiebeleid.

Maatwerk en zeggenschap

De Kamerleden waren erg geïnteresseerd in de mogelijkheden om maatwerk voor zowel werknemers als werkgevers te vinden binnen de richtlijnen voor hybride werken. De sociale partners benadrukten daarbij het belang van het gesprek tussen werkgevers en werknemers. Beide partijen hebben daarin een actieve rol, zei Mario van Mierlo. Op de vraag of maatwerk niet juist zou leiden tot meer juridische procedures zei Jessica van Ruitenburg dat niet te verwachten. Gaandeweg moet dat maatwerk vorm krijgen, en daarom sloot men zich ook van harte aan bij het voornemen om na drie jaar te evalueren, en werd gesuggereerd om tevoren goed na te denken over de maatstaf om te beoordelen of het wetsvoorstel goed uitpakt.

In het komende advies van de SER over de Arbovisie 2040 zullen vraagstukken rond gezondheidsaspecten van Hybride werken weer terugkomen. Het gesprek met de Vaste Kamercommissie SZW is terug te zien.

SER-advies Hybride werken