Kabinet waardeert Europa-advies van de SER

Het kabinet heeft positief gereageerd op het advies ‘Prioriteiten voor een fair Europa’ van de SER. Het kabinet beschouwt het advies als een belangrijke steun in de rug voor de Nederlandse inzet voor een sterke en duurzame Europese economie.
Prioriteiten voor een fair Europa: Samen sterker in een onzekere wereld © Ronald van den Heerik/HH

Lees de hele kabinetsreactie.

Basis voor beleid

In het advies noemt de SER prioriteiten die volgens het kabinet de komende jaren bovenaan de Europese agenda zouden moeten staan: migratie, veiligheid, een sterke en duurzame economie, klimaat, en het behartigen van waarden en belangen in het buitenland. Het kabinet ziet dit als de basis voor de Europese agenda voor de komende jaren. Een sterke en duurzame Europese economie is daarvan het doel, waarbij economische vrijheden en sociale rechten hand in hand moeten gaan en gelijkwaardig zijn. Daarbij vindt het kabinet de unanieme steun van sociale partners aan het advies van groot belang.

Arbeidsmigratiebeleid

Het kabinet vindt mét de SER dat arbeidsmigratiebeleid begint met een zo goed mogelijke benutting van binnenlandse arbeidskrachten, dus ook van statushouders en reguliere migranten. Mede daarom heeft het kabinet het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) opgezet. Daarnaast wil het kabinet een positief legaal migratiebeleid, met kortere procedures en meer elektronische dienstverlening voor kennismigranten.

Wet- en regelgeving

Het kabinet is het met de SER eens dat de verdere verbetering van de interne markt opnieuw een politieke prioriteit moet worden. Daarover schrijft het kabinet: “De interne markt heeft in de afgelopen 25 jaar banen, groei, keuzes voor consumenten en kansen voor ondernemers gebracht, en is de basis voor het mondiale concurrentievermogen van de EU. De interne markt zorgt voor de concurrentie en schaalvoordelen die Europese bedrijven innovatiever en mondiaal competitief maken”. Het kabinet werkt daarom aan een nieuwe aanpak om belemmeringen in de dienstenmarkt voor ondernemers en burgers op te heffen, en aan een betere toepassing en handhaving van interne marktregelgeving. Hiervoor is betere informatievoorziening over wetgeving in diverse landen nodig, en duidelijkheid over de huidige prestaties van lidstaten.

Grensoverschrijdende arbeid

Om de rechtspositie van werkenden in grensstreken te verbeteren wordt veel verwacht van de nieuwe Europese Arbeidsautoriteit. Die moet nationale inspecties en uitvoeringsinstellingen helpen bij het oplossen van problemen bij grensoverschrijdende arbeid.

Tenslotte benadrukt het kabinet dat het SER-advies een belangrijke bijdrage is voor het beleid voor de sociale dimensie van de EU. Het kabinet hoopt de ideeën van de SER verder te kunnen uitwerken.