Kabinet in hoofdlijnen eens met SER-advies kindvoorzieningen

Het kabinet volgt in grote lijnen het advies van de SER over kindvoorzieningen van 22 januari 2016, Gelijk goed van start. Dat blijkt uit een brief van minister Asscher van SZW en staatssecretaris Dekker van OCW aan de Tweede Kamer.
Kindvoorzieningen.

Kwaliteit verbeteren

Het kabinet vindt dat de kwaliteit van de peutervoorzieningen moet worden verbeterd. Het ministerie van SZW gaat daarom een meerjaren-onderzoeksagenda kinderopvang ontwikkelen en uitvoeren in de periode van zomer 2016 tot en met najaar 2019. Ook wil het kabinet inzetten op kwaliteitsverhoging van de voorschoolse educatie.

Toegankelijkheid vergroten

Om de toegankelijkheid van kindvoorzieningen te vergroten en de versnippering tegen te gaan wil het kabinet de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk harmoniseren door er dezelfde kwaliteitseisen aan te stellen. Eventuele verdere stappen – verdere integratie van het voorschoolse aanbod en uitbreiding van het aantal uren aanbod per week voor alle kinderen en doelgroepkinderen– worden overgelaten aan een volgend kabinet.  

Onderzoek naar betaalbaarheid

De brief gaat ook in op de financiële toegankelijkheid van de kinderopvang en verwijst daarbij naar een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau naar het gebruik van kinderopvang onder lagere inkomens en de ontwikkeling van de uurprijzen. De resultaten van dit onderzoek worden nog voor de zomer verwacht.

Het kabinet onderschrijft – evenals de SER in zijn advies – het belang van een stabiel stelsel van kindvoorzieningen, zowel voor de ouders als voor de continuïteit van de opvanginstellingen.