Internetconsultatie ARIE-regeling tot en met 6 oktober 2022

Tot en met 6 oktober 2022 kunnen werkgevers, werknemers, OR- en arbodeskundigen reageren op een internetconsultatie voor de nieuwe opzet van de Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE-regeling). De herziene ARIE-regeling moet zware ongevallen met gevaarlijke stoffen voorkomen en de risico’s erop beheersen.

man in beschermend pak © Shutterstock

Reageer op de internetconsultatie

De belangrijkste wijzigingen van de herziene ARIE-regeling gelden voor:

Het vastleggen en beschrijven van het preventiebeleid voor zware ongevallen;
Identificatie en evaluatie van de gevaren en risico’s van zware ongevallen;
Scenariobeschrijving voor installaties met de grootste risico’s op een zwaar ongeval;
Het opstellen van een veiligheidsbeheerssysteem (VBS);
Het maken van een intern noodplan.


Wat is de ARIE-regeling?

De ARIE-regeling is een wettelijke verplichting voor een Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Deze geldt voor bedrijven waar het risico op ongevallen als gevolg van het werken met gevaarlijke stoffen groot is, maar die niet of slechts ten dele onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) vallen. 

In grote lijnen geldt het Brzo voor grotere bedrijven en de ARIE-regeling voor kleinere bedrijven. Werkgevers moeten zelf nagaan of het Brzo of de ARIE-regeling op hen van toepassing is. Dit kan met behulp van grenswaarden. Valt een bedrijf onder het Brzo of de ARIE-regeling, dan moet hiervan een melding worden gedaan bij de instantie die de milieuvergunning afgeeft (bij Brzo), of de Nederlandse Arbeidsinspectie (bij ARIE). 

Zoek je een grenswaarde? Ga dan naar de Databank Grenswaarden Stoffen op de Werkplek
Wil je weten welke maatregelen je als werkgever of arbodeskundige moet nemen om medewerkers te beschermen? Raadpleeg dan het dossier gevaarlijke stoffen of RI&E.

Relevant nieuws


Wat is het SER Arboplatform?

De SER ziet het als zijn taak om goede arbeidsomstandigheden in Nederland te stimuleren. Het SER Arboplatform is het centrale punt van sociale partners over gezond en veilig werken. Werkgevers, werknemers en arbodeskundigen kunnen er terecht voor al hun arbovraagstukken.
 
Wil je weten wat er in de Arbowet staat en hoe je deze toepast?