SER stemt in met aanpassing toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling

De SER stemt in met het voorstel van staatssecretaris Klijnsma van SZW om het toetsingskader van de Wet verplichte beroepspensioenregeling op enkele onderdelen aan te passen. Het gaat hierbij om verplichte pensioenregelingen voor mensen met een vrij beroep, zoals dierenartsen en apothekers.
Beroepspensioenregeling.
Een van de aanpassingen gaat over de verhouding tussen het aantal zelfstandig werkende en het aantal in loondienst werkende beroepsgenoten bij pensioenregelingen die al verplichtgesteld zijn. Met de aanpassing wordt voorkomen dat beroepsgenoten in loondienst niet langer onder een reeds verplicht gestelde beroepspensioenregeling zouden vallen louter omdat niet meer wordt voldaan aan het verhoudingsvereiste. Dat zou namelijk hun verdere pensioenopbouw bemoeilijken. Daarnaast zou het ten koste gaan van het draagvlak van het pensioenfonds en van bestaande schaalvoordelen. De staatssecretaris had al aangegeven dat de voorgestelde aanpassing voor de korte termijn is bedoeld en dat het streven is tot een duurzame oplossing te komen.

Een andere aanpassing betreft het laten vervallen van het representativiteitsvereiste bij wijziging van de beroepspensioenregeling. Beroepsverenigingen moeten nu al ten minste elke vijf jaar aantonen dat zij nog voldoende representatief zijn. Daarom mag worden verondersteld dat dergelijke wijzigingen draagvlak hebben binnen de beroepsgroep.